Βίοι Ἁγίων καὶ Πατέρων τῆς Ὁρθοδοξίας
 Ἰανουάριος   Φεβρουάριος   Μάρτιος   Ἀπρίλιος   Μάϊος   Ἰούνιος   Ἰούλιος   Αὔγουστος   Σεπτέμβριος   Ὀκτώβριος   Νοέμβριος   Δεκέμβριος   Διάφορα Α   Διάφορα Β 


Ἰανουάριος

 TOP 

Ἰανουαρίου 1

Περιτομὴ τοῦ Κυρίου Ἠ. Ἰ. Χριστοῦ Λόγος εἰς τὴν Περιτομὴν

Βασίλειος ὁ Μέγας

Θεόδοτος Μάρτυς

Γρηγόριος Ἐπίσκ. Ναζιανζοῦ

Θεοδόσιος Ὅσιος

Πέτρος Νεομάρτυς

Ὁμιλία εἰς τὴν 1ην τοῦ ἔτους

Ἰανουαρίου 2

Σίλβεστρος Πάπας Ρώμης

Θεαγένης Ἱερομάρτυς

Θεόπεμπτος Ἅγιος

Θεοδότη Ἁγία

Μάρκος Ὅσιος

Βασίλειος Μάρτυς

Σέργιος, Θεόπιστος Μάρτυρες

Κοσμᾶς Πατρ. Κων)λεως

Γεώργιος Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 3

Μαλαχίας Προφήτης

Γόρδιος Μάρτυς

Πέτρος Ὅσιος

Μήτηρ καὶ δύο Τέκνα Μάρτυρες

Ἰανουαρίου 4

Ἡ Σύναξις τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων

Ζώσιμος, Ἀθανάσιος Μάρτυρες

Θεόκτιστος Ὅσιος

Ἀπολλιναρία Ὁσία

Οἱ Ἅγιοι Ἓξ Μάρτυρες

Εὐθύμιος ὁ Νέος Ὅσιος

Χρύσανθος, Εὐφημία Μάρτυρες

Εὐθύμιος Ὁσιομάρτυς

Οἱ συμμαρτυρήσαντες μετὰ τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Δώδεκα Ὁσιομάρτυρες

Ὀνούφριος Ὁσιομάρτυς

Ἰανουαρίου 5

Θεόπεμπτος, Θεωνᾶς Μάρτυρες

Συγκλητικὴ Ὁσία

Γρηγόριος Ὅσιος

Φωστήριος Ὅσιος

Σάϊς Μάρτυς

Θεόειδος Μάρτυς

Δομνίνα, Τατιανή Ὅσιαι

Ρωμανὸς ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Ἰανουαρίου 6

Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

Λόγος εἰς τὰ Ἅγια Θεοφάνεια

Ρωμανὸς ὁ Νέος Ἱερομάρτυς

Ἰανουαρίου 7

Ἡ Σύναξις τοῦ Τ. Προδρόμου

Θαῦμα ἐν Χίῳ τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Ἀθανάσιος Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 8

Δομνίκη Ὁσία

Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης Ὅσιος

Ἰουλιανός, Βασίλισσα, Κέλσιος, Ἀντώνιος Μάρτυρες

Οἱ διὰ τοῦ Ἁγ. Ἰουλιανοῦ πιστεύσαντες Μάρτυρες

Ἡ Γυνὴ τοῦ ἡγεμόνος Μάρτυς

Καρτέριος Ἱερομάρτυς

Θεόφιλος Διάκονος, Ἑλλάδιος Μάρτυρες

Ἀγάθων Ὅσιος

Κῦρος Πατριάρχης Κων)πόλεως

Ἀττικὸς Πατριάρχης Κων)πόλεως

Σαμαίας Προφήτης

Ἰανουαρίου 9

Πολύευκτος Μάρτυς

Εὐστράτιος Ὅσιος

Ἰανουαρίου 10

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νύσσης

Δομετιανὸς Ἐπίσκοπος

Ἀμμώνιος Ὅσιος

Μαρκιανὸς Ὅσιος

Ἰανουαρίου 11

Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης Ὅσιος

Θεοδόσιος Ὅσιος

Ἡ Σύναξις τῶν Μυρίων Ἀγγέλων

Στέφανος, Θεόδωρος, Ἀγάπιος Ἅγιοι

Μάϊρος Μάρτυς

Βιτάλιος Ὅσιος

Ἰανουαρίου 12

Τατιανὴ Μάρτυς

Πέτρος Μάρτυς

Μέρτιος Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ὀκτὼ Μάρτυρες

Εὐθασία Μάρτυς

Ἠλίας Ὅσιος

Ἰανουαρίου 13

Ἕρμυλος, Στρατόνικος Μάρτυς

Ἰάκωβος Ὅσιος

Ἀθανὰσιος Μάρτυς

Παχώμιος, Παπυρῖνος Μάρτυς

Ἐγκαίνια Μονῆς Προφ. Ἠλιοὺ

Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης Ὅσιος

Ἰανουαρίου 14

Ἡ Ἀναίρεσις τῶν ἐν Σινᾷ Ἀββάδων

Ἡ Ἀναίρεσις τῶν ἐν Ραϊθῷ Ἀββάδων

Λόγος εἰς τοὺς ἐν Σινᾷ καὶ Ραϊθῷ ἀναιρεθέντας Ἁγ. Πατέρας

Θεόδουλος Ὅσιος

Διήγησις περὶ τοῦ Ὁσ. Θεοδούλου

Στέφανος Ὅσιος

Ἁγνὴ Μάρτυς

Σάββας Ἀρχιεπίσκοπ. Σερβίας

Ἰανουαρίου 15

Παῦλος Ὅσιος

Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης Ὅσιος

Πανσόφιος Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ἓξ Πατέρες Ὅσιοι

Ἰανουαρίου 16

Ἡ προσκύνησις τῆς Τ. Ἁλύσεως τοῦ Ἀπ. Πέτρου

Λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τῆς Τ. Ἀλύσεως

Πεύσιππος, Ἐλάσιππος, Μέσιππος, Νεονίλλα Μάρτυρες

Δάναξ Μάρτυς

Δαμασκηνὸς ὁ Νέος Ἱερομάρτυς

Ἰανουαρίου 17

Ἀντώνιος ὁ Μέγας Ὅσιος

Λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν Μέγαν Ἀντώνιον

Ἀντώνιος ὁ Νέος Ὅσιος

Θεοδόσιος ὁ Ἅγιος βασιλεὺς

Ἀχιλλᾶς Ὅσιος

Γεώργιος Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 18

Ἀθανάσιος, Κύριλλος Πατρ.

Θεοδούλη Μάρτυς

Ἑλλάδιος, Βοηθὸς Μάρτυρες

Εὐάγριος, Μακάριος Μάρτυρες

Ξένη Μάρτυς

Μαρκιανὸς Ὅσιος

Ἰανουαρίου 19

Μακάριοι Ὅσιοι

Εὐφρασία Μάρτυς

Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγ. Γρηγορίου Θεολόγου

Θαῦμα Μ. Βασιλείου

Ἀρσένιος Ἀρχιεπίσκοπος

Μελέτιος Ὅσιος

Μᾶρκος Ἐπίσκοπος Ἐφέσου

Ἰανουαρίου 20

Εὐθύμιος ὁ Μέγας Ὅσιος

Βάσσος, Εὐσέβιος, Εὐτύχιος, Βασιλίδης Μάρτυρες

Ἰννᾶς, Πιννᾶς, Ριμμᾶς Μάρτ.

Πέτρος Ἅγιος

Θύρσος, Ἁγνὴ Μάρτυρες

Λέων ὁ Ἅγιος βασιλεὺς

Ἄννα Μάρτυς

Ζαχαρίας Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 21

Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς Ὅσιος

Νεόφυτος Μάρτυς

Ζώσιμος Ἐπίσκοπος

Εὐγένιος, Οὐαλεριανὸς, Κάνδιδος, Ἀκύλας Μάρτυρες

Ἡ Σύναξις τῆς Ἁγ. Εἰρήνης

Ἀγνὴ Μάρτυς

Οἱ ἐν Τύρῳ Ἅγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες

Νεόφυτος Ὅσιος

Ἰανουαρίου 22

Τιμόθεος Ἀπόστολος

Ἀναστάσιος ὁ Πέρσης Ὁσιομ.

Μανουὴλ Ἱερομάρτυς

Γεώργιος, Πέτρος Μάρτυρες

Λέων Ἱερομάρτυς

Γαβριήλ, Σιώνιος Μάρτυρες

Ἰωάννης, Λέων Μάρτυρες

Πάροδος Ἱερομάρτυς

Τριακόσιοι ἑβδομήκοντα ἑπτὰ Μάρτυρες

Ἰωσὴφ Ὅσιος

Ἰανουαρίου 23

Κλήμης Ἱερομ. καὶ Ἀγαθάγγελος Μάρτυς

Εὐσέβιος Ὅσιος

Μαϋσιμᾶς Ὅσιος

Σαλαμάνης Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Δύο Μάρτυρες

Διονύσιος ὁ ἐν Ὁλύμπῳ Ὅσιος

Ἰανουαρίου 24

Ξένη ἡ Ὁσία

Παῦλος, Παυσίριος, Θεοδοτίων Μάρτυρες

Βαβύλας Ἱερομ., Ἀγάπιος, Τιμόθεος Μάρτυρες

Μακεδόνιος Ὅσιος

Ἀνακομιδὴ λειψάνων Ἁν. Ἀναστασίου

Ἑρμογένης, Μάμας Μάρτυρες

Φύλων Ὅσιος

Φιλιππικὸς Ὅσιος

Βάρσιμος Μάρτυς

Ζωσιμᾶς Ὅσιος

Μνήμη Τιμίου Προδρόμου πλησίον τοῦ Ταύρου

Νεόφυτος Ὅσιος

Ἰανουαρίου 25

Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Πούπλιος Ὅσιος

Μάρης Ὅσιος

Ἀπολλὼς Ὅσιος

Μεδούλη Μάρτυς

Καστῖνος Ἐπίσκοπος

Δημήτριος Ὅσιος

Αὐξέντιος Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 26

Ξενοφῶν, Μαρία, Ἀρκάδιος, Ἰωάννης Ὅσιοι

Μνήμη τοῦ μεγάλου σεισμοῦ

Συμεὼν Ὅσιος

Ἀνανίας, Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Ἀμμωνᾶς Ὅσιος

Γαβριὴλ Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Δύο Μάρτυρες

Κλήμης Ὅσιος

Ἰανουαρίου 27

Ἀνακομ. λειψ. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Μαρκιανὴ Ἁγία

Κλαυδῖνος Ὅσιος

Πέτρος Ὅσιος

Δημήτριος Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 28

Ἐφραὶμ Ὅσιος

Παλλάδιος Ὅσιος

Ἰάκωβος Ὅσιος

Μήτηρ καὶ Θυγάτηρ Μάρτυρες

Χάρις Μάρτυς

Ἰανουαρίου 29

Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰγνατίου Ἱερομάρτυρος

Φιλόθεος, Ὑπερὲχιος, Ἄβιβος, Ἰουλιανός, Ρωμανός, Ἰάκωβος, Παρηγόριος Μάρτυρες

Σιλουανὸς Ἱερομάρτ., Λουκᾶς, Μώκιος Μάρτυρες

Σάρβηλος, Βεβαία Μάρτυρες

Βαρσιμαῖος Ἐπ. Ὁμολογητὴς

Ἀφραάτης Ὅσιος

Ἀκεψιμᾶς Ὅσιος

Δημήτριος Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 30

Βασίλειος, Γρηγόριος, Ἰωάννης Ἱεράρχαι

Ἱππόλυτος Ἱερομ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Κενσουρῖνος, Σαβαΐνος, Χρυσῆ Μάρτυρες

Θεόφιλος Μάρτυς

Χατζῆ-Θεόδωρος Νεομάρτυς

Ἰανουαρίου 31

Κῦρος, Ἰωάννης Ἅγ. Ἀνάργυροι >

Ἀθανασὶα, Θεοδότη, Θεοκτίστη, Εὐδοξία Μάρτυρες

Οὐϊκτωρῖνος, Οὐΐκτωρ, Νικηφόρος Μάρτυρες

Κλαύδιος, Διόδωρος, Σαραπῖνος, Παππίας, Μάρτυρες

Τρύφαινα Μάρτυς

Ἡλίας ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Φεβρουάριος

 TOP 

Πρόλογος Ὁσίου Νικοδήμου

Φεβρουαρίου 1

Τρύφων Μάρτυς καὶ προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς

Πέτρος ὁ ἐν Γαλατίᾳ

Βενδιμιανὸς Ὅσιος

Βασίλειος Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης

Τιμόθεος Ὁμολογητὴς

Θεΐων Μάρτυς

Καρίων Μάρτυς

Περπετούα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ Σάτυρος, Ρευκάτος, Σατορνίλος, Σεκοῦνδος καὶ Φιλικητάτη Μάρτυρες

Ἀναστάσιος Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 2

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου

Λόγος εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν

Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν

Ἀγαθόδωρος Μάρτυς

Ἰορδάνης Νεομάρτυς

Γαβριὴλ Ὁσιομάρτυς

Φεβρουαρίου 3

Συμεὼν ὁ Θεοδόχος καὶ Ἄννα ἡ Προφῆτις

Ἀδριανὸς καὶ Εὔβουλος Μάρτυρες

Βλάσιος ὁ Βουκόλος Μάρτυς

Ἀζαρίας Προφήτης

Παῦλος καὶ Σίμων Μάρτυρες

Κλαύδιος Ὅσιος

Σταμάτιος, Ἰωάννης καὶ Νικόλαος Νεομάρτυρες

Φεβρουαρίου 4

Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης Ὅσιος

Νικόλαος Ὁμολογητὴς

Ἀβράμιος Ἱερομάρτυς

Ἰωάννης ὁ ἐν Εἰρηνουπόλει Ἐπίσκ.

Ἰάσιμος Θαυματουργὸς Ὅσιος

Ἰωσὴφ Χαλεπλῆς Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 5

Ἀγάθη Μάρτυς

θεοδόσιος ὁ ἐξ Ἀντιοχείας Ὅσιος

Πολύευκτος Κωνσταντινουπόλεως

Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 6

Βουκόλος Ἐπίσκοπος Σμύρνης

Ἰουλιανὸς ὁ ἐν Ἐμέσῃ Μάρτυς

Φαῦστα, Εὐϊλάσιος καὶ Μάξιμος Μάρτυρες

Φαῦστος, Βασίλειος καὶ Σιλουανὸς Μάρτυρες

Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Βαρσανούφιος καὶ Ἰωάννης Ὅσιοι

Ἰωάννης ὁ ἐν Λυκῷ Ὅσιος

Ἰάκωβος Ὅσιος

Φεβρουαρίου 7

Παρθένιος Ἐπίσκοπος

Λουκᾶς ὁ ἐν Στειρίῳ Ὅσιος

Χίλιοι τρεῖς Μάρτυρες

Ἕξ Μάρτυρες οἱ ἐκ Φρυγίας

Ἀπρίων ὁ Κύπρου

Πέτρος Ὅσιος

Θεόπεμπτος Μάρτυς καὶ ἡ συνοδεία αὐτοῦ

Γεώργιος Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 8

Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης Μεγαλομ.

Ζαχαρίας ὁ Προφήτης

Μάρθα, Μαρία καὶ Λυκαρίων Μάρτ.

Νικηφόρος καὶ Στέφανος Μάρτυρες

Φιλάδελφος καὶ Πολύκαρπος Μάρτ.

Μακάριος ὁ Πάφου

Περγέτης Ἅγιος

Φεβρουαρίου 9

Νικηφόρος Μάρτυς

Ρωμανὸς Ὅσιος

Μάρκελλος, Φιλάγριος καὶ Παγκράτιος Ἱερομάρτυρες

Πέτρος Ἱερομάρτυς

Φεβρουαρίου 10

Χαράλαμπος Ἱερομάρτυς

τρεῖς Ἅγιαι Γυναῖκες Μάρτυρες

Πορφύριος καὶ Βάπτος

Ἐνναθᾶ, Οὐαλεντίνη καὶ Παῦλος Μάρτυρες

Ἁναστάσιοςὁ Ἰεροσολύμων

Μνήμη τῆς Ὑ. Δ. Θεοτόκου ἐν τοῖς Ἀρεοβίνδου

Ζήνων Ὅσιος

Θαῦμα περὶ ὑπακοῆς πρὸς τοὺς γονεἰς κ.τ.λ.

Φεβρουαρίου 11

Βλάσιος ὁ Σεβαστείας Ἱερομάρτυς

Δύο Ἅγιοι Παῖδες Μάρτυρες

Ἑπτὰ Ἅγιαι Γυναῖκες

Εὕρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ Προφήτου Ζαχαρίου

Θεοδώρα ἡ Βασίλισσα Ἁγία

Γεώργιος ὁ Σέρβος Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 12

Μελέτιος ὁ Ἀντιοχείας

Μαρία ἡ μετονομασθεῖσα Μαρῖνος

Ἀντώνιος ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Πλωτῖνος καὶ Σατορνῖνος Μάρτυρες

Χρῆστος ὁ Κηπουρὸς Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 13

Μαρτινιανὸς Ὅσιος

Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα Μάρτυρες

Εὐλόγιος ὁ Ἀλεξανδρείας

Συμεὼν Ὅσιος

Πατὴρ καὶ Υἱὸς Μάρτυρες

Φεβρουαρίου 14

Αὐξέντιος Ὅσιος

Μάρων Ὅσιος

Ἀβραάμος Ὅσιος

Φιλήμων Ἱερομάρτυς

Νικόλαος Νεομάρτυς

Δαμιανὸς ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Γεώργιος Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 15

Ὀνήσιμος Ἀπόστολος

Εὐσέβιος Ὅσιος

Μαΐωρ Μάρτυς

Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολὸγου, ἐν τοῖς Διακονίσσοις

Φεβρουαρίου 16

Πάμφιλος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Οὐάλης, Παῦλος καὶ Σέλευκος Μάρτυρες

Πορφύριος καὶ Ἰουλιανὸς Μάρτυρες

Θεόδουλος Μάρτυς

Ἠλίας, Ἱερεμίας, Ἡσαΐας, Σαμουὴλ καὶ Δανιὴλ Μάρτυρες

Ἐν Περσίᾳ Μάρτυρες

Μαρουθᾶς Ὅσιος

Φλαβιανὸς ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Φλαβιανὸς Ὅσιος

Ρωμανὸς Νέος Ὁσιομάρτυς

Φεβρουαρίου 17

Θεόδωρος ὁ Τύρων Μεγαλομάρτυς

Μαριάμνη Ἁγία

Θεοστήρικτος Ὅσιος

Εὕρεσις λειψάνων Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου

Μαρκιανὸς καὶ Πουλχερία οἱ Βασιλεῖς

Αὐξίβιος Ἐπίσκοπος

Θεόδωρος Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 18

Λέων Πάπας Ρώμης

Λέων καὶ Παρηγόριος Μάρτυρες

Ἀγαπητὸς Ἐπίσκοπος καὶ Ὁμολογητὴς

Πιούλιος Μάρτυς

Φεβρουαρίου 19

Ἄρχιππος Ἀπόστολος

Μάξιμος, Θεόδοτος, Ἡσύχιος καὶ Ἀσκληπιοδότη Μάρτυρες

Ραβουλᾶς Ὅσιος

Εὐγένιος καὶ Μακάριος οἱ Ὁμολογ.

Κόνων Ὅσιος

Φιλοθὲη Ὁσιομ. ἡ Ἀθηναία

Νικήτας Ἱερομάρτυς

Φεβρουαρίου 20

Λέων Ἐπίσκοπος Κατάνης

Σαδὼκ Ἱερομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 128 Μάρτυρες

Βησσαρίων Ὅσιος

Ἀγάθων Πάπας Ρώμης

Κινδέας ὁ Ἐπίσκοπος Πισιδίας

Πλωτῖνος Ὅσιος

Φεβρουαρίου 21

Τιμόθεος ὁ ἐν Συμβόλοις Ὅσιος

Εὐστάθιος ὁ Ἀντιοχείας

Ἰωάννης ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Ζαχαρίας ὁ Ἱεροσολύμων

Γεώργιος ὁ Ἀμάστριδος

Φεβρουαρίου 22

Εὸρεσις τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου Ἀγίων Λειψάνων Μαρτύρων καὶ Ἀποστόλων

Ἀθανάσιος Ὁμολογητὴς

Ἀνθοῦσα Μάρτυς καὶ οἱ Δώδεκα αὐτῆς οἰκέται

Συνετὸς Μάρτυς

Θαλάσσιος, Λιμναῖος Ὅσιοι

Βαραδάτος Ὅσιος

Τελεσφόρος Μάρτυς

Βλάσιος, Πάπας Ρώμης

Φεβρουαρίου 23

Πολύκαρπος ὁ Σμύρνης Ἱερομ.

Ἰωάννης, Μωϋσῆς, Ἀντίοχος καὶ Ἀντωνῖνος Ὅσιοι

Ζεβινᾶς, Πολυχρόνιος, Μωϋσῆς καὶ Δαμιανὸς Ὅσιοι

Γοργονία ἡ ἀδελφὴ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Κλήμης Μάρτυς

Θεὴ Μάρτυς

Δαμιανὸς Ὅσιος

Φεβρουαρίου 24

Ἡ πρώτη καὶ δευτέρα εὕρεσις τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Ἐγκώμιον ἐπὶ τῇ εὑρέσει τῆς τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου

Φεβρουαρίου 25

Ταράσιος ὁ Κωνσταντινουπόλεως

Ἀλέξανδρος ὁ ἐν Δριζιπάρῳ

Ρηγῖνος ὁ Σκοπέλου Ἱερομ.

Ἀντώνιος Μάρτυς

Θεόδωρος ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς

Μάρκελλος ὁ Ἀπαμείας

Φεβρουαρίου 26

Πορφύριος ὁ Γάζης

Φωτεινὴ ἡ Σαμαρεῖτις Μεγαλομ

Ἀνατολή, Φωτὼ Μάρτυρες

Φωτίς, Παρασκευὴ καὶ Κυριακὴ Μάρτυρες

Φωτεινός, Ἰωσῆς, Σεβαστιανός, Βίκτωρ καὶ Χριστόδουλος Μάρτ.

Ἰωάννης Κάλφας Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 27

Προκόπιος ὁ Δεκαπολίτης

Γελὰσιος ὁ ἀπὸ Μίμων

Θαλέλαιος Ὅσιος

Στέφανος Ἅγιος

Νίσιος Μάρτυς

Ἀσκληπιὸς καὶ Ἰάκωβος Ὅσιοι

Τιμόθεος ὁ ἐν Καισαρείᾳ Ὅσιος

Φεβρουαρίου 28

Βασίλειος ὁ Δεκαπολίτης Ὁμολογ.

Προτέριος ὁ Ἀλεξανδρείας

Βάρσος ὁ Δαμασκοῦ Ἐπίσκοπος

Ἀβρίκιος Μάρτυς

Νέστωρ Μάρτυς

Μαράνα καὶ Κύρα, Ὅσιαι

Ἕξ Μάρτυρες ἐξ Αἰγύπτου

Νυμφᾶς, Εὔβουλος οἱ Ἀπόστολοι

Κυράννα Νεομάρτυς

Φεβρουαρίου 29

Κασσιανὸς ὁ Ρωμαῖος Ὅσιος

Παράρτημα

Λόγος Α’ εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Λόγος Β’ πανηγυρικὸς εἰς τὴν Εἴσοδον τῆς Παρθένου

Λόγος Γ’ εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Ὕμνος εἰς τὴν Ὑπερ. Θεοτὸκον

Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ἐπισκόπου Ἀκραγαντίνων ἑορταζομένου τὴν 23ην Νοεμβρίου

Τὰ ἐν τῇ Φλωρεντινῇ ψευδοσυνὸδῳ κατὰ Λατίνων ὑπερφυᾶ κατορθώματα τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ

Μάρτιος

 TOP 

Μαρτίου 1

Εὐδοκία Ὁσιομάρτυς

Δομνίνα Ὁσία ἡ Νέα

Ἀντωνῖνα Μάρτυς

Μάρκελλος, Ἀντώνιος Μάρτυρες

Σίλβεστρος, Σωφρόνιος

Νεστοριανὸς Μάρτυς

Χαρίσιος, Νικηφόρος, Ἀγάπιος Μάρτ.

Ἀγάπιος Ὅσιος

Μαρτίου 2

Ἡσύχιος Μάρτυς

Θεόδοτος Ἱερομάρτυς

Κόϊντος Ὁμολογητὴς

Νέστωρ, Τριβίμιος Μάρτυρες

Τρῳάδιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Εὐθαλία Παρθενομάρτυς

Ἀνδρόνικος καὶ Ἀθανασία Μάρτυρες

Μαρτίου 3

Εὐτρόπιος, Κλεόνικος, Βασιλίσκος Μάρτυρες

Θεοδώρητος Ἱερομάρτυς

Ζήνων, Ζωΐλος Ἅγιοι

Πιαμοὺν Ὁσία

Μαρτίου 4

Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης Ὅσιος

Παῦλος καὶ Ἰουλιανὴ Μάρτυρες

Κοδρᾶτος, Ἀκάκιος, Στρατόνικος Μάρτυρες

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Κύπρου

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἄσσου

Μαρτίου 5

Κόνων ὁ ἐν Ἰσαυρίᾳ Ὁσιομάρτυς

Κόνων ὁ Κηπουρὸς Μάρτυς

Μᾶρκος Ὅσιος ὁ Ἀσκητὴς

Μάρκου Ἐπιστολὴ πρὸς Νικόλαον

Μᾶρκος Ὅσιος ὁ Ἀθηναῖος

Εὐλόγιος Μάρτυς

Εὐλάμπιος Μάρτυς

Ἀρχέλαος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἑκατὸν Πεντήκοντα Δύο Μάρτυρες

Ἰωάννης ὁ Βούλγαρις Νεομάρτυς

Οἱ Τεσσαράκοντα Δύο Ἅγιοι Μεγάλοι Μάρτυρες, οἱ ἐν Ἀμορίῳ

Μαρτίου 6

Ἀρκάδιος Ὅσιος

Ἡσύχιος Ὅσιος

Μάξιμος Ὁσιομάρτυς

Εὐφρόσυνος Μάρτυς

Ἡ Εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ παρὰ τῆς Μακαρίας Ἑλένης

Ἡ Εὕρεσις τῶν Τιμίων Ἥλων

Ἰουλιανὸς καὶ Εὔβουλος Μάρτυρες

Μαρτίου 7

Ἐφραίμ, Βασιλεύς, Εὐγένιος, Ἀγαθόδωρος Ἐλπίδιος, Καπίτων, Αἰθέριος Ἱερομάρτυρες

Ἀρκάδιος, Νέστωρ Ἐπίσκοποι

Παῦλος Ἁπλοῦς Ὅσιος

Ἐφραὶμ Πατριάρχης Ἀντιοχείας

Λαυρέντιος Ὅσιος

Μαρτίου 8

Θεοφύλακτος Ἐπίσκοπος

Παῦλος Πλουσιάδος ὁ Ὁμολογητὴς

Ἑρμῆς Ἀπόστολος

Δίων Μάρτυς

Δομέτιος Ὅσιος

Μαρτίου 9

Οἱ Τεσσαράκοντα Ἅγιοι Μεγάλαι Μάρτυρες οἱ ἐν Σεβαστείᾳ

Οὐρπασιανὸς, Μάρτυς

Καισάριος ἀδελφὸς Ἁγ. Γρηγορίου

Πάππος καὶ Μάμμη, Πατὴρ καὶ Μήτηρ καὶ δύο Τέκνα Μάρτυρες

Μαρτίου 10

Κοδρᾶτος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἄνεκτος, Παῦλος, Διονύσιος, Κυπριανός, Κρήσκης Μάρτυρες

Ἀναστασία, ἡ Πατρικία Ὁσία

Μαρκιανὸς Μάρτυς

Μιχαὴλ ὁ Μαυρουδῆς Νεομάρτυς

Μαρτίου 11

Σωφρόνιος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Πιόνιος Πρεσβύτερος Ἱερομάρτυς

Γεώργιος Ὅσιος ὁ Νεοφανεὶς

Γεώργιος ὁ Σιναΐτης Ὅσιος

Τρόφιμος καὶ Θαλλὸς Μάρτυρες

Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ἐπιμάχου Μάρτυρος

Θεοδώρα ἡ Βασίλισσα Ὁσία

Εὐθύμιος Νοβογοροδίας Ρῶσος

Μαρτίου 12

Θεοφάνης Ὁμολογητὴς

Γρηγόριος ὁ Διάλογος

Οἱ Ἐννέα Ἅγιοι Μάρτυρες

Φινεὲς Δίκαιος

Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Μαρτίου 13

Ἡ Ἀνακομιδή τοῦ Λειψάνου Νικηφόρου Πατριάρχου

Πούπλιος Ἱερομάρτυς

Ἀφρικανός, Πούπλιος, Τερέντιος Μ.

Ἄδιδος Μάρτυς

Χριστίνα Μάρτυς

Μαρτίου 14

Βενέδικτος Ὅσιος

Ἀλέξανδρος ὁ ἐν Πίδνῃ Μάρτυς

Εὔσχημος ὁ Ὁμολογητὴς

Μαρτίου 15

Ἀγάπιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Πλήσιος, Ρωμύλος, Τιμόλαος, δύο Ἀλέξανδροι καὶ δύο Διονύσιοι Μάρτυρες

Ἀριστόδουλος Ἀπόστολος

Νίκανδρος Μάρτυς

Μανουὴλ ὁ Κρὴς Νεομάρτυς

Μαρτίου 16

Σαβῖνος ὁ Αἰγύπτιος Μάρτυς

Ἰωάννης Ὅσιος

Ρωμανὸς Μάρτυς

Πάπας Μάρτυς

Ἰουλιανὸς Μάρτυς

Δέκα, Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ ἐν Φοινίκῃ

Ἀλεξανδρίων Ἱερομάρτυς

Ἀνίνας Θαυματουργὸς

Χριστόδουλος Ὅσιος

Μαρτίου 17

Ἀλέξιος Ὅσιος

Ἡ μετὰ Φιλανθρωπίας ἐπενεχθεῖσα ἀπειλὴ τοῦ σεισμοῦ

Θεοστήρικτος Ὁμολογητής

Παῦλος Ὁσιομάρτυς

Μαρῖνος Μάρτυς

Μακάριος Ἡγούμενος Ρῶσος

Μαρτίου 18

Κύριλλος Ἱεροσολύμων

Τρόφιμος Εὐκαρπίων Μάρτυρες

Οἱ Μύριοι Ἅγιοι Μάρτυρες

Μαρτίου 19

Χρύσανθος καὶ Δαρεία Μάρτυρες

Κλαύδιος ὁ Τριβοῦνος Μάρτυς

Ἱλαρία Μάρτυς

Μαῦρος, Ἰάσων Μάρτυρες

Παγχάριος Μάρτυς

Διόδωρος ὁ Πρεσβύτερος, Μαριανὸς ὁ Διάκονος Μάρτυρες

Δημήτριος Νεομάρτυς

Μαρτίου 20

Ἀββάδες Ὁσιομάρτυρες

Ἀλεξανδρία, Κλαυδία, Εὐφρασία, Ματρώνη, Ἰουλιανή, Εὐφημία, Θεοδώρα Ἅγιαι Μάρτυρες

Νικήτας Ὁμολογητὴς Ὅσιος

Ροδιανός, Ἀκύλας, Λολλίων, Ἐμμανουὴλ Μάρτυρες

Μύρων ὁ Κρὴς Νεομάρτυς

Μαρτίου 21

Ἰάκωβος Ὁμολογητὴς

Θωμᾶς Πατριάρχης Κων/πόλεως

Φιλήμων, Δομνῖνος Μάρτυρες

Βήρυλλος Ἐπίσκοπος Κατάνης

Σεραπίων ὁ Σιδώνιος Ὅσιος

Μαρτίου 22

Βασίλειος Ἱερομάρτυς

Δροσὶς Μάρτυς

Καλλινίκη καὶ Βασίλισσα Μάρτυρες

Εὐθύμιος ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Μαρτίου 23

Νίκων Ἱερομάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐννέα Μαθηταὶ αὐτοῦ Μάρτυρες

Δομέτιος Μάρτυς

Λουκᾶς ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Ἐφραίμ, Θεοδόσιος, Νίκων Ὅσιοι Ρῶσοι

Μαρτίου 24

Ἀρτέμων Ἐπίσκοπος Ὅσιος

Ἀρτέμων Λαοδικείας Ἱερομάρτυς

Ζαχαρίας Ὅσιος

Ὀκτὼ Μάρτυρες οἱ ἐν Καισαρείᾳ

Μαρτῖνος ὁ Θηβαῖος Ὅσιος

Παρθένιος Πατριάρχης Κων/πόλεως

Ζαχαρίας ὁ Ρῶσος

Μαρτίου 25

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Λόγος Α’

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Λόγος Β’

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Λόγος Γ’

Σεννούφιος ὁ Σημειοφόρος Ὅσιος

Πελαγία καὶ Θεοδοσία Μάρτυρες

Δήμιός τις τὸν Χριστὸν ἐπιγνοὺς Μάρτυς

Μαρτίου 26

Ἡ Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ

Εἴκοσιν ἓξ οἱ ἐν Γοτθίᾳ Μάρτυρες

Κοδρᾶτος, Θεοδόσιος, Μανουὴλ καὶ ἕτεροι Τεσσαράκοντα Μάρτ.

Στέφανος Ἡγούμενος Τριγλίας Ὁμολ.

Διήγησις ὠφέλιμος Μάλχου Μοναχοῦ

Βασίλειος ὁ Νέος Ὅσιος

Μαρτίου 27

Ματρῶνα Μάρτυς

Κηρύκος Ὅσιος

Φιλητός, Λυδία, Θεοπρέπιος, Μακεδών, Ἀμφιλόχιος καὶ Κρονίδης Μάρτυρες

Ἰωάννης καὶ Βαρούχιος Μάρτυρες

Ἀνανὶ Προφήτης

Παῦλος Κορίνθου Ὅσιος

Εὐτύχιος Ἅγιος

Μαρτίου 28

Ἱλαρίων ὁ Νέος Ὅσιος

Ἡρωδίων Ἀπόστολος

Στέφανος Ἅγιος, Εὐστράτιος Ὁσιομάρτυς Ρῶσοι

Μαρτίου 29

Μᾶρκος Ἀρεθουσίων, Κύριλλος Διάκονος καὶ αἱ σὺν αὐτοῖς Παρθένοι γυναῖκες κ.λ.π. Μάρτυρες

Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος Μάρτυρες

Εὐστάθιος Ἐπίσκοπος Κίου Ὁμολ.

Μαρτίου 30

Ἰωάννης ὁ τῆς Κλίμακος Ὅσιος

Ἰωὰδ ἢ Ἰωὴλ Προφήτης

Ἰωάννης ὁ ἐν τῷ φρέατι Ὅσιος

Ἰωάννης Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Εὐβούλη Ἁγία

Ζαχαρίας ὁ Νέος Ἱερομάρτυς

Μαρτίου 31

Ὑπάτιος Γαγγρῶν Ἱερομάρτυς

Ἀκάκιος Ἐπίσκοπος Μελιτινῆς

Αὐδᾶς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Μένανδρος Μάρτυς

Βλάσιος Ὅσιος

Τριάκοντα ὀκτὼ Ἅγιοι Μάρτυρες

Στέφανος Ὅσιος

Ἀπρίλιος

 TOP 

Ἀπριλίου 1

Μαρία ἡ Αἰγυπτία

Μακάριος Ὁμολογητὴς

Γερόντιος, Βασιλείδης Μάρτυρες

Ἄχαζ ὁ Δίκαιος

Εὐθὺμιος Ὅσιος Ρῶσος

Ἀπριλίου 2

Τίτος Ὅσιος

Ἀμφιανός, Αἰδέσιος Μάρτυρες

Θεοδώρα Πάρθενομάρτυς

Πολύκαρπος Μάρτυς

Γρηγόριος Ὅσιος

Ἀπριλίου 3

Νικήτας Ὁμολογητὴς

Ἰωσὴφ Ὑμνογράφος

Ἐλπιδοφόρος, Δῖος, Βυθὸνιος, Γάλυκος Μάρτυρες

Ἰλλυριὸς Ὅσιος

Παῦλος Νεομάρτυς Ρῶσος

Ἀπριλίου 4

Γεὼργιος Ὅσιος

Θεόδουλος, Ἀγαθόπους Μάρτυρες

Φερφούθη Μάρτυς

Πόπλιος, Θεωνᾶς, Συμεών, Φερβῖνος, Ζωσιμᾶς Ὅσιοι

Πλάτων Ὅσιος

Θεωνᾶς Ὅσιος

Ἀπριλίου 5

Κλαυδιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Θεοδώρα Θεσσαλονίκης Ὁσία

Θεοδώρα, Δίδυμος Μάρτυρες

Θέρμος, Κυρία καὶ Δούλη, Πομπήϊος, Ζήνων, Μάξιμος καὶ Τερέντιος Μάρτ.

Πέντε Κόραι Μάρτυρες

Γεώργιος Νεομάρτυς

Ἀπριλίου 6

Εὐτύχιος Κων/πὸλεως

Ἑκατὸν Εἴκοσι Μάρτυρες

Πλατωνὶς Ὁσία

Δύο Μάρτυρες

Γρηγὸριος Ὅσιος Σιναΐτης

Γρηγόριος Ὅσιος

Ἀπριλίου 7

Καλλιόπιος Μάρτυς

Γεώργιος Ὅσιος

Ρουφῖνος Μάρτυς

Ἀκυλῖνα Μάρτυς

Διακόσιοι Μάρτυρες

Ἀπριλίου 8

Ἄγαβος, Ροῦφος κ.λ.π. Ἀπόστ.

Κελεστῖνος Πάπας Ρώμης

Παυσίλυπος Ἅγιος

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Νήφων Ὅσιος Ρῶσος

Ἀπριλίου 9

Εὐψύχιος Μάρτυς

Βάδιμος Ὁσιομάρτυς

Οἱ ἐν αἰχμαλωσίᾳ Μάρτυρες

Αὐδιησοῦς Μάρτυς

Ἀπριλίου 10

Τερέντιος, Ἀφρικανὸς κ.λ.π. Μάρτ.

Ὀλδὰ Προφῆτις

Ἰάκωβος, Ἀζᾶς Ἱερομάρτυρες

Δῆμος Νεομάρτυς

Γρηγόριος Ε’ Κων/πὸλεως Ἱερομ.

Ἀπριλίου 11

Ἀντίπας Ἱερομάρτυς

Τρύφαινα, Φαρμούθιος Ὅσιοι

Ἀπριλίου 12

Βασίλειος Ὁμολογ. Παρίου Α

Μεταφορὰ τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτὸκου

Δήμης, Πρωτίων Μάρτυρες

Ἀρτέμων Ἱερομάρτυς

Ἀνθοῦσα Ὁσία

Μηνᾶς, Δαυΐδ, Ἰωάννης Ὁσιομ.

Ἀκάκιος ὁ Νέος Ὅσιος

Ἀπριλίου 13

Μαρτῖνος Πάπας Ρώμης

Μνήμη Δυτικῶν Ἐπισκόπων

Κυντιλιανός, Μάξιμος, Δάδας Μάρτ.

Ἐλευθέριος. Θεοδόσιος, Ζώϊλος Μάρτ.

Ἀπριλίου 14

Ἀρίσταρχος, Πούδης, Τρόφιμος Ἀπ.

Ἀρδαλίων Μάρτυς

Θωμαῒς Μάρτυς

Δημήτριος Νεομάρτυς

Ἀπριλίου 15

Κρήσκης Μάρτυς

Λεωνίδης Ἀθηνῶν Ἱερομάρτυς

Ἀναστασία, Βασίλισσα Μάρτυς

Θεόδωρος, Παυσολύπιος Μάρτυρες

Ἀπριλίου 16

Ἀγάπη, Εἰρήνη, Χιονία Μάρτυρες

Φῆλιξ, Ἰανουάριος κ.λ.π. Μάρτυρες

Λεωνίδης, Χάρισσα, Νίκη κ.λ.π. Μ.

Εἰρήνη Μάρτυς

Μιχαὴλ Νεομάρτυς

Ἀπριλίου 17

Συμεών, Αὐδελᾶς κ.λ.π. Μάρτυρες

Ἀδριανὸς Μάρτυς

Ἀγαπητὸς Πάπας Ρώμης

Μακάριος Κορίνθου Ἐπίσκοπος

Ἀπριλίου 18

Ἰωάννης Ὅσιος

Σάββας Μάρτυς

Κοσμᾶς Ὁμολογητὴς

Ἁθανασία Ὁσία

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Ἰωάννης ὁ Κουλικᾶς Νεομάρτυς

Ἀπριλίου 19

Παφνούτιος Ἱερομάρτυς

Θεόδωρος Μάρτυς

Φιλίππα Μάρτυς

Σωκράτης Διονύσιος Μάρτυρες

Γεώργιος Πισιδίας

Τρύφων Κων/πόλεως

Συμεὼν ὁ Ἀνυπὸδητος

Ἀγαθάγγελος Ὁσιομάρτυς

Ἀπριλίου 20

Θεόδωρος ὁ Τριχινᾶς Ὅσιος

Βίκτωρ, Ζωτικὸς κ.λ.π. Μάρτυρες

Ζακχαῖος Ἀπὸστολος

Ἀναστάσιος Ἀντιοχείας Ἱερομ.

Ἰωάννης Παλαιολαυρίτης Ὅσιος

Ἀθανάσιος Μετεωρίτης Ὅσιος

Ἰωάσαφ Ὅσιος

Ἀπριλίου 21

Ἰανουάριος Ἱερομ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ

Λόγος εἰς τὸν Ἅγ. Ἰανουάριον

Ἀλεξάνδρα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ Μάρτ.

Μαξιμιανὸς Κων/πόλεως

Ἀναστάσιος Σιναΐτης Ὅσιος

Ἀπριλίου 22

Θεόδωρος Συκεώτης Ὅσιος

Νέαρχος Μάρτυς

Ναθαναὴλ Ἀπὸστολος

Ἀπριλίου 23

Γ εώργιος Μεγαλομάρτυς

Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον

Ἀνατόλιος, Πρωτολὲων Μάρτυρες

Ἀθανάσιος, Γλυκέριος, Οὐαλέριος, Δονᾶτος καὶ Θερινὸς Μάρτυρες

Γεώργιος Νεομάρτυς

Λάζαρος Νεομάρτυς

Ἀπριλίου 24

Ἐλισάβετ Ὁσία

Σάββας Μάρτυς Γότθος

Ἑβδομήκοντα Στρατιῶται Μάρτυρες

Πασικράτης, Βαλεντίων

Ὀκτὼ Μάρτυρες Εὐσέβιος κ.λ.π.

Δουκας Νεομάρτυς

Νικόλαος Νεομάρτυς

Σάββας Ὅσιος Ρῶσος

Ἀπριλίου 25

Μᾶρκος Ἀπ. καὶ Εὐαγγελιστὴς

Ἀνὰμνησις Ἐγκαινίων

Μακεδόνιος Κων]πὸλεως Ἐπίσκ.

Νίκη Μάρτυς

Ὀκτὼ Ἅγιοι Ὀσιομάρτυρες

Ἀπριλίου 26

Βασιλεὺς Ἱερομάρτυς

Γλαφύρη, Ἰούστα, Νέστωρ Ὅσιοι

Στέφανος ὁ Περμίας Ρῶσος

Ἀπριλίου 27

Συμεὼν Ἱερομάρτυς

Ἰωάννης Ὅσιος Ὁμολογητὴς

Ποπλίων Μάρτυς

Εὐλὸγιος ὁ Ξενοδόχος

Λολλίων ὁ νὲος Μάρτυς

Στέφανος Ὅσιος Ρῶσος

Ἀπριλίου 28

Ἐννέα Μάρτυρες, Θέογνις κ.λ.π.

Τὸ ἐν Καρθαγένῃ Θαῦμα

Μέμνων Ὅσιος

Αὐξίβιος Ὅσιος

Ἀπριλίου 29

Ἰάσων, Σωσίπατρος Ἀπόστολοι

Ἑπτὰ Ἅγιοι Μάρτυρες

Κερκύρα Μάρτυς

Εὐσέβιος, Ζήνων Μάρτυρες

Ἰωάννης ὁ Καλοκτένης Ἐπίσκοπος

Ἀπριλίου 30

Ἰάκωβος Ἀπόστολος

Κλήμης ὁ ὑμνογράφος

Μάξιμος Μάρτυς

Βασιλέως εὕρεσις Λειψάνων

Δονᾶτος Ἐπίσκοπος Εὐροίας

Ἀργυρῆ Νεομάρτυς

Μάϊος

 TOP 

Μαΐου 1

Ἱερεμίας Προφήτης

Ἐγκώμιον Ἱερεμίου

Βατᾶς Ἱερομ. ὁ Πέρσης

Φιλόσοφος Μάρτυς

Ἰσιδώρα Ὁσία

Σάββας Μάρτυς

Ἐγκαίνια Νέας Ἐκκλησίας

Πανάρετος ὁ Πάφου

Εὐθύμιος, Ἰγνάτιος, Ἀκάκιος Ὁσιομ.

Νικηφόρος Ὅσιος ὁ Χῖος

Παφνούτιος Ὅσιος ὁ Ρῶσος

Μαρία Νεομάρτυς

Μαΐου 2

Ἀνακομιδὴ Μεγάλου Ἀθανασίου

Ἕσπερος, Ζωή, Κυριακός, Θεόδουλος Μάρτυρες

Ἰορδάνης Ὅσιος

Μαΐου 3

Τιμόθεος, Μαύρα Μάρτυρες

Διόδωρος, Ροδοπιανὸς Μάρτυρες

Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἄργους

Εἰκοσιεπτὰ Μάρτυρες

Ἀχμὲτ Νεομάρτυς

Οἰκουμένιος Ἐπίσκοπος Τρίκκης

Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ὁσίου Λουκᾶ

Ξενία Μεγαλομάρτυς

Θεοδόσιος Ὅσιος Ρῶσος

Μαΐου 4

Πελαγία Μάρτυς

Ἱλάριος Ὅσιος

Ἀφροδίσιος, Λεόντιος, Ἀντώνιος, Μέλης, Οὐαλεριανὸς Μακρόβιος κ.λ.π. Μάρτυρες

Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Λαζάρου καὶ Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς

Νικηφόρος Μηδικίου Ὅσιος

Νικηφόρος ὁ ἐν Ἀθῳ Ὅσιος

Ἀθανάσιος Ἐπίσκοπος Κορίνθου

Μαΐου 5

Εἰρήνη Μεγαλομάρτυς

Εὐθύμιος Ἐπίσκοπος Μαδύτου

Νεόφυτος, Γάϊος, Γαΐνος Μάρτυρες

Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Ὑπερ. Θεοτόκου ἐν τοῖς Κύρου

Μαΐου 6

Ἰὼβ Προφήτης

Μάμας, Παχώμιος, Ἱλαρίων Ὅσιοι

Δημητρίων Μάρτυς

Δάναξ, Μέσιρος, Θερινὸς Μάρτυρες

Δονᾶτος Μάρτυς

Βάρβαρος Μάρτυς

Σεραφεὶμ Ὅσιος

Μαΐου 7

Ἐμφάνισις Τιμίου Σταυροῦ

Ἀκάκιος Μάρτυς

Κοδρᾶτος Μάρτυς

Ρουφῖνος, Σατορνῖνος Μάρτ.

Ἰωάννης ὁ Ψυχαΐτης Ὅσιος

Μάξιμος Μάρτυς

Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης

Παχώμιος Νέος Ὁσιομάρτυς

Μαΐου 8

Ἰωάννης Εὐαγγελιστὴς

Ἀρσένιος ὁ Μέγας Ὅσιος

Μήλης ὁ Ὑμνῳδὸς Ὅσιος

Τάγμα Στρατιωτῶν Μάρτυρες

Θαῦμα ὀμματωθέντος Στεφάνου

Μαΐου 9

Ἡσαΐας Προφήτης

Χριστοφόρος Μεγαλομάρτυς

Καλλινίκη καὶ Ἀκυλῖνα Μάρτυρες

Νικόλαος Νέος Ὁσιομάρτυς

Ἐπίμαχος Μάρτυς

Γορδιανὸς Μάρτυς

Μαΐου 10

Σίμων Ἀπόστολος

Ἀλφειός, Φιλάδελφος, Κυπρῖνος Μ.

Ἡσύχιος Ὅσιος Ὁμολογητὴς

Λαυρέντιος Ὅσιος

Συμεὼν Ἐπίσκοπος Ρῶσος

Μαΐου 11

Μώκιος Ἱερομάρτυς

Ἐγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως

Διόσκορος Μάρτυς

Ἀργυρὸς Νεομάρτυς

Μαΐου 12

Ἐπιφάνιος Ἐπίσκοπος Κύπρου

Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Θεόδωρος Κυθήρων Ὅσιος

Μαΐου 13

Γλυκερία Μάρτυς

Λαοδίκιος Μάρτυς

Σέργιος Ὁμολογητὴς Ὅσιος

Παυσίκακος Συννάδων Ὅσιος

Ἀλέξανδρος Ἐπίσκοπος Τιβεριανῶν

Νικηφόρος Ὅσιος

Ἐγκαίνια Παντανάσσης

Εὐθύμιος ὁ Νέος Ὅσιος

Ἰωάννης, Γεώργιος, Γαβριὴλ Ἴβηρες Ὅσιοι

Μοναχοὶ Ἰβηρῖται Ὁσιομάρτυρες

Μαΐου 14

Ἰσίδωρος Μάρτυς

Θεράπων Ἱερομάρτυς

Ἀλέξανδρος Μάρτυς

Ἀλέξανδρος, Βάρβαρος, Ἀκόλουθος Μάρτυρες

Λεόντιος Ἱεροσολύμων

Μᾶρκος ὁ Κρής, Νεομάρτυς

Ἰωάννης ὁ Βούλγαρις Νεομάρτυς

Ἰσίδωρος, Νικήτας Ὅσιοι Ρῶσοι

Μαΐου 15

Παχώμιος Ὅσιος

Ἁχίλλιος Λαρίσης

Βάρβαρος Μυροβλήτης

Ἀνδρέας Ἐρημίτης Ὅσιος

Ἠσαΐας, Δημήτριος, Ἠσαΐας Ἅγιοι Ρῶσοι

Μαΐου 16

Θεόδωρος Ἡγιασμένος

Ἀλέξανδρος Ἱεροσολύμων

Αὐδᾶς, Αὐδιησοῦς Ἱερομάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς 38 Μάρτυρες

Ἱσαάκιος, Συμεών, Βαχθισόης Μάρτ.

Ἀββάδες Ὁσιομάρτυρες

Παπυλῖνος, Πέτρος Μάρτυρες

Νικόλαος Κων/πὸλεως

Εὐφημία Ἁγία

Νικόλαος Νεομάρτυς

Ἐφραίμ, Ὅσιος Ρῶσος

Μαΐου 17

Ἀνδρόνικος καὶ Ἰουνία Ἀπόστολοι

Σολόχων, Παμφαμήρ, Παμφυλὼν Μ.

Νεκτάριος, Θεοφάνης Ὅσιοι

Ἀθανάσιος Χριστιανουπόλεως

Μαΐου 18

Πέτρος, Διονύσιος, Χριστῖνα, Ἀνδρέας, Παῦλος, Βενέδιμος, Παυλῖνος, Ἡράκλειος Μάρτυρες

Τεκοῦσα, Ἀλεξανδρία, Κλαυδία. Φαεινή, Εὐφρασία, Ματρῶνα, Ἰουλία, Θεοδότη, Θεόδοτος Μάρτυρες

Εὐφρασία Μάρτυς

Στέφανος Κων/πόλεως

Ἰουλιανὸς Μάρτυς

Θεόδωρος Πάπας Ρώμης Ἱερομ.

Ἀναστασὼ Ἁγία

Μαρτινιανὸς Ὅσιος

Μαΐου 19

Πατρίκιος Ἱερομ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἀκάκιος, Μένανδρος, Πολύαινος

Μέμνων Ὅσιος

Ἀκόλουθος Μάρτυς

Κυριακὴ Μάρτυς

Θεοτίμη Μάρτυς

Μαΐου 20

Θαλλὲλαιος Μάρτυς

Ἀλέξανδρος, Ἀστέριος Μάρτυρες

Ἀσκλᾶς Μάρτυς

Νικήτας Ἰωάννης, Ἰωσὴφ Ὅσιοι

Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Ἁγ. Νικολάου

Θαλάσσιος, Μᾶρκος Ὅσιοι

Ἀλεξίου Μόσχας εὕρεσις λειψάνων

Μαΐου 21

Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη Ἅγιοι

Μαΐου 22

Βασιλίσκος Μάρτυς

Συνόδου Οἰκ. Β’ μνήμη

Μάρκελλος Μάρτυς

Κόδρος, Σοφία Μάρτυρες

Ἰωάννης, ὁ Βλαδίμηρος Ἅγιος

Παῦλος Νέος Ὁσιομάρτυς

Μαΐου 23

Μιχαὴλ Συννάδων

Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ

Σαλωνᾶς Μάρτυς

Σέλευκος Μάρτυς

Εὐφροσύνη Ὁσία

Λεοντίου Ρώσου Ἀνακ. Λειψάνων

Μαΐου 24

Συμεὼν Θαυμαστορείτης

Μελέτιος, Ἰωάννης, Στέφανος, Σεραπίων, Καλλίνικος, Μαρκιανή, Παλλαδία, Σωσσάνα, Κυριακός, Χριστιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς

Νικήτας Στυλίτης Ρῶσος

Μαΐου 25

Ἰωάννου Προδρὸμου τρίτη εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς

Κελεστῖνος Μάρτυς

Ὀλβιανὸς Ὅσιος

Μαΐου 26

Κάρπος Ἀπὸστολος

Ἀλφαῖος Ἀπόστολος

Ἀβέρκιος, Ἑλένη Μάρτυρες

Ἀλέξανδρος Νεομάρτυς

Μαΐου 27

Ἑλλάδιος Ἱερομάρτυς

Θεράπων Ἱερομάρτυς

Εὐσεβιώτης, Ἀλύπιος Μάρτυρες

Ἰωάννης Ὅσιος Ρῶσος

Μαΐου 28

Εὐτυχής Ἱερομάρτυς

Ἑλικωνὶς Μάρτυς

Κρήσκης, Παῦλος, Διοσκορίδης Μὰρ.

Ζαχαρίας Ἱερομάρτυς

Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς Ὅσιος

Δημήτριος Νεομάρτυς

Ἰγνάτιος Ροστοβίας Ρῶσος

Μαΐου 29

Θεοδοσία Παρθενομάρτυς

Θεοδοσία Ὁσιομάρτυς

Ἀλέξανδρος Πάπας Ἀλεξανδρ.

Ἀνὴρ καὶ Σύζυγος Μάρτυρες

Ὀλβιανὸς Ἱερομάρτυς

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Ἰωάννης Θαυματουργὸς Ρῶσος

Μαΐου 30

Ἰσαάκιος Ἡγούμενος Μ. Δαλμάτων

Νατάλιος Μάρτυς

Βαρλαὰμ Ὅσιος

Ρωμανός, Τελέτιος, Εὔπλους Μάρτ.

Μαΐου 31

Ἑρμείας Μάρτυς

Μάγος Μάρτυς

Οἱ ἐν Ἀσκάλωνι πέντε Μάρτυρες

Εὐσέβιος, Χαραλάμπης Μάρτυρες

Ἰούνιος

 TOP 

Ἰουνίου 1

Ἰουστῖνος ὁ Μάρτυς καὶ φιλόσοφος

Ἰοῦστος, Ἰουστῖνος, Χαρίτων, Χαριτὼ ἡ Παρθένος, Εὐέλπιστος, Ἰέραξ, Παίων καὶ Λιβεριανὸς Μάρτ.

Νέων Μάρτυς

Πύρρος Ἐπίσκοπος Ἱερομάρτυς

Φίρμος καὶ Θεσπέσιος Μάρτυρες

Διήνησις ὠφέλιμος περὶ Μετρίου τινὸς

Ἡ ἀνάμνησις τῆς ἀπαλλαγῆς τῆς Λευκάδος νήσου ἐκ τῆς πανώλους

Διονύσιος καὶ Ἀγαπητὸς Ὅσιοι Ρῶσοι

Ἰουνίου 2

Νικηφόρος Πατριάρχης Κων/πόλεως

Οἱ λη' (38) Ἅγιοι Μάρτυρες

Ἡ Ἁγία Μήτηρ καὶ τὰ τρία τέκνα της Μάρτυρες

Ἔρασμος Ἱερομάρτυς

Αἱ διὰ τοῦ Ἁγίου Ἐράσμου πιστεύσασαι εἴκοσι χιλιάδες Μάρτυρες

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Δημήτριος Νεομάρτυς

Κωνσταντῖνος Νεομάρτυς ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν

Ἰωάννης Μεγαλομ. ὁ Ρῶσος

Ἰουνίου 3

Λουκιλλιανὸς Μάρτυς καὶ τὰ σὺν αὐτῷ νήπια Κλαύδιος, Ὑπάτιος, Διονύσιος, Παῦλος καὶ Παῦλα ἡ Παρθένος καὶ Μάρτυς

Ἀθανάσιος Ὅσιος

Ἰερία Ὁσία

Πάππος Ὅσιος

Ἰουνίου 4

Μητροφάνης Ἀρχιετιίσκοπος Κων/πόλεως

Σοφία Ὁσία

Μαρία καὶ Μάρθα αἱ ἀδελφαὶ Λαζάρου

Ἰωάννης Ὁσιομάρτυς

Ἀλώνιος Ὅσιος

Ἰουνίου 5

Δωρόθεος Ὶερομάρτυς Ἐπίσκοπος

Οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες Μαρκιανός, Νίκανδρος, Ἀπόλλων, Ὑπερεχιος, Λεωνίδας, Ἄρειος, Γοργίας, Σεληνιάς, Εἰρήνη καὶ Πάμβων Χριστοφόρος Μάρτυς ὁ ἀπὸ Ρώμης

Κόνων Μάρτυς ὁ ἀπὸ Ρώμης

Ἡ λύτρωσις ἀπὸ φοβερᾶς ἀπειλῆς καὶ ἀνάγκης

Μάρκος Νεομάρτυς ὁ ἀπὸ Σμύρνης

Θεόδωρος δοὺξ, Γιαροσλαβίδης ὁ Ρῶσος

Ἰουνίου 6

Ἱλαρίων Ὅσιος

Ἄτταλος Ὅσιος

Αἱ Ἅγιαι πέντε Παρθένοι Μάρθα, Μαρία, Κυρία, Βαρερία καὶ Μαρκία

Γελάσιος Μάρτυς

Ἀνοὺβ καὶ Φῶτας Ὅσιοι

Ἰουνίου 7

Θεόδοτος Ἱερομάρτυς ὁ ἐν Αγκύρᾳ

Ζηναΐς Μάρτυς

Αἱ ἅγιαι γυναῖκες Αἰσία καὶ Σωσάννα

Ποταμιαίνη Μάρτυς

Λυκαρίων Μάρτυς

Ταράσιος καὶ Ἰωάννης Μάρτυρες

Στέφανος ὁ Πρεσβύτερος

Ἄνθιμος ὁ Πρεσβύτερος

Σεβαστιανὴ Ὁσία » 87

Ἰουνίου 8

Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης

Νίκανδρος καὶ Μαρκιανὸς Μάρτ.

Καλλιόπη Μάρτυς

Μελάνεια Ὁσία

Ἀθρὲ Ὅσιος

Νίκανδρος καὶ Μάρκος Μάρτυρες

Ναυκράτιος Ὅσιος

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν τῷ Σωσθενείῳ

Θεοφάνης Νεομάρτυς

Ἰουνίου 9

Κύριλλος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

Αἱ Ἅγιαι πέντε κανονικαὶ Παρθένοι Θέκλα, Μαριάμνη, Μάρθα, Μαρία καὶ Ἐνναθὰ

Ἀλέξανδρος Ἱερομάρτυς

Ἀνανίας Μάρτυς

Κῦρος Ὅσιος

Αἱ Ἅγιαι τρεῖς Παρθενομάρτυρες αἱ ἀπὸ Χίου

Κύριλλος Ὅσιος ὁ Ρῶσος

Ἰουνίου 10

Ἀλέξανδρος καὶ Ἀντωνῖνα Μάρτ.

Νεανίσκος Μάρτυς

Τιμόθεος Ἱερομάρτυς

Κανίδης Ὅσιος

Θεοφάνης καὶ Πανσὲμνη Ὅσιοι

Ἀπολλὼς Ἐπίσκοπος

Ἀλέξιος Ἐπίσκοπος Βιθυνίας

Ἰουνίου 11

Βαρθολομαῖος καὶ Βαρνάβας οἱ Ἀπόστολοι

Σύναξις Ὑπ. Θεοτὸκου καὶ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ἐν τῷ ᾊδειν

Θεόπεμπτος Μάρτυς

Ἰουνίου 12

Ὀνούφριος Ὅσιος

Πέτρος Ὅσιος ὁ ἐν Ἄθῳ

Ἀντωνῖνα Μάρτυς

Ἰουλιανὸς Ὅσιος

Ζήνων Ὅσιος

Τριφύλλιος Ἐπ. Λευκωσίας

Ἰωάννης Ἅγιος ὁ στρατιώτης

Ἀρσένιος Ὅσιος ὁ Ρῶσος

Ἰουνίου 13

Ἀκυλῖνα Μάρτυς

Ἄννα Ὁσία καὶ Ἰωάννης ὁ υἱὸς αὐτῆς

Ἰάκωβος Ὅσιος

Ἀντίπατρος Ἐπίσκοπος Βόστρων

Εὐλόγιος Πατρ. Ἀντιοχείας

Οἱ Ἅγιοι Μύριοι Μάρτυρες

Διόδωρος Μάρτυς ὁ ἐξ Ἐμέσσης

Ἰουνίου 14

Ἐλισσαῖος ὁ Προφήτης

Μεθόδιος Πατρ. Κων)λεως

Κύριλλος Ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Γορτύνης

Ἰουλίττα Ὁσία

Νήφων Ὅσιος

Ἰουνίου 15

Ἀμὼς ὁ Προφήτης

Δουλᾶς Μάρτυς

Φουρτουνᾶτος Ἀπόστολος

Ἀχαϊκὸς Ἀπόστολος

Στεφανᾶς Ἀπόστολος

Ὀρτίσιος Ὅσιος

Ἱερώνυμος Ὅσιος

Αὐγουστῖνος Ἐπ. Ἱππῶνος

Γραῦς Μάρτυς

Νερσῆς Μάρτυς

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τοῖς Μαρανακίου

Ἰουνίου 16

Τύχων Ἐπισκ. Ἁμαθοῦντος Κύπρου

Μάρκος Ἱερομάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Πέντε Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες οἱ Ρωμαῖοι

Ἰουνίου 17

Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαὴλ Μάρτυρες

Ἴσαυρος, Βασίλειος, Ἰννοκέντιος, Φῆλιξ, Ἑρμείας καὶ Περεγρῖνος Μάρτυρες

Ὑπάτιος Ὅσιος ὁ ἐν Ρουφινιαναῖς

Φιλονείδης Ἱερομάρτυς

Ἰωσὴφ Ὅσιος ὁ ἀναχωρητὴς

Πίωρ Ὅσιος

Ἰουνίου 18

Λεόντιος, Ὑπάτιος καὶ Θεόδουλος Μάρτυρες

Αἰθέριος Μάρτυς

Ἔρασμος Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Δύο Μάρτυρες

Λεόντιος Ὅσιος ὁ ποιμὴν

Λεόντιος Ὅσιος ὁ ἐν Ἄθῳ

Σύναξις Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ

Ἰουνίου 19

Ἰούδας ὁ Ἀπόστολος

Ζώσιμος Μάρτυς

Ζήνων Ὅσιος

Παΐσιος Ὅσιος ὁ Μέγας

Ἀσύγκριτος Ἱερομάρτυς

Ἰουνίου 20

Μεθόδιος Ἱερομάρτυς Ἐπίσκοπος Πατάρων

Ἡ κατάθεσις τῶν λειψάνων καὶ περιβολαίων τῶν Ἀποστόλων Λουκᾶ, Ἀνδρέου, Θωμᾶ, Ἐλισσαίου τοῦ Προφήτου καὶ Λαζάρου Μάρτυρος

Οἱ Ἅγιοι Δύο Ἀσκηταὶ

Κάλλιστος Ὅσιος

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτὸκου τῆς Ὁδηγητρίας

Ἰουνίου 21

Ἰουλιανὸς Μάρτυς ὁ ἐν Κιλικίᾳ

Ἰουλιανὸς Μάρτυς ὁ Αἰγύπτιος

Ἀντώνιος, Ἀναστάσιος, Κέλσιος, Βασίλισσα, Εἴκοσι δεσμοφύλακες καὶ Ἑπτὰ ἀδελφοὶ Μάρτυρες

Ἀφροδίσιος Μάρτυς

Τερέντιος Ἐπίσκοπος Ἰκονίου

Νικήτας Νεομ. ὁ Νισύριος

Ἰουνίου 22

Εὐσέβιος Ἱερομάρτυς

Ζήνων καὶ Ζηνᾶς Μάρτυρες

Πομπιανὸς Μάρτυς

Γαλατίων Μάρτυς

Ἰουλιανὴ καὶ Σατορνῖνος Μάρτυρες

Ἰουνίου 23

Ἀγριππῖνα Μάρτυς

Ἀριστοκλῆς, Δημητριανός, Ἀθανάσιος Μάρτυρες

Εὐστόχιος, Γάϊος, Λολλία, Πρόβη καὶ Οὐρβανὸς Μάρτυρες

Ἰουνίου 24

Τὸ Γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Εἰς τὸ γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου Λόγος Α’

Εἰς τὸ γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου Λόγος Β ,

Εἰς τὸ γενέσιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου Λόγος Γ’

Ἡ Σύναξις Ζαχαρίου καὶ Ἐλισάβετ

Παναγιώτης Νεομάρτυς

Ἰουνίου 25

Φεβρωνία Ὁσιομάρτυς

Ὀρέντιος, Φαρνάκιος, Ἒρως, Φῖρμος, Φιρμῖνος, Κυριακὸς καὶ Λογγῖνος Μάρτυρες

Ἡ Ἀνάμνησις τῆς διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σωτηρίας τῆς Κων/πόλεως

Λεωνὶς, Λιβύη καὶ Εὐτροπία Μάρτ.

Σίμων Ὅσιος

Διονύσιος Ὅσιος κτίτωρ Μονῆς Διονυσίου ἐν Ἀθῳ

Δομέτιος Ὅσιος

Προκόπιος Ὁσιομάρτυς

Γεώργιος Νεομάρτυς ὁ ἐξ Ἀτταλείας

Δαβὶδ καὶ Εὐφροσύνη Ὅσιοι Ρῶσοι

Ἰουνίου 26

Δαβὶδ Ὅσιος ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ

Ἰωάννης Ὅσιος Ἐπίσκοπος Γοτθίας

Ἁνθίων Ὅσιος

Δαβὶδ Ὁσιομάρτυς

Ἰουνίου 27

Σαμψὼν Ὅσιος ὁ Ξενοδόχος

Ἄνεκτος Μάρτυς

Διήγησις Συνεσίου τοῦ Κυρήνης

Ἰωάννα ἡ Μυροφόρος

Λουκᾶς Ὅσιος ὁ ἐρημίτης

Μάρκιος καὶ Μαρκία Μάρτυρες

Πιέριος Ἱερομάρτυς

Ἰουνίου 28

Εὕρεσις λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων

Παππίας Μάρτυς

Σέργιος Μάγιστρος Ὅσιος

Μακεδόνιος Μάρτυς

Οὐλκιανὸς Ὅσιος

Παῦλος Ἅγιος ὁ ἰατρὸς

Οἱ Ἅγιοι Δύο Παῖδες

Μωϋσῆς Ὅσιος ὁ Ἀναχωρητὴς

Δόναγος Ἱερομάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ἑβδομήκοντα Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Μάρτυρες

Μάγνος Ὅσιος

Σέργιος καὶ Γερμανὸς Ὅσιοι οἱ Ρῶσοι

Ἰουνίου 29

Πέτρος καὶ Παῦλος οἱ Κορυφαῖοι

Λόγος Α’ διηγηματικὸς εἰς τοὺς Πρωτοκορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον

Λόγος Β’ Πανηγυρικὸς εἰς τοὺς Ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον

Λόγος Γ’ Ἐγκωμιαστικὸς εἰς τοὺς Κορυφαίους Ἀποστόλους Πέτρον καὶ Παῦλον

Λόγος Δ’ Ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν Ἀπόστολον Παῦλον

Ἰουνίου 30

Ἡ Σύναξις τῶν Ἅγ. Ἀποστόλων

Ὀμιλία εἰς τοὺς Δώδεδα Ἀποστόλους καὶ περὶ τοῦ Ἀποστολικοῦ κηρύγματος

Ἐγκώμιον εἰς τοὺς Ἁγίους, Ἐνδόξους καὶ Πανευφήμους Ἀποστόλους

Ἐγκώμιον εἰς τοὺς Ἁγίους Ἐνδόξους καὶ Πανευφήμους Ἀποστόλους

Λόγος περὶ Ἀποστ. ἐπαγγέλματος

Μελίτων Μάρτυς

Πέτρος Μάρτυς ὁ ἐκ Σινώπης

Μιχαὴλ Νεομὰρτυς

Πίναξ ἰδιαιτέρας μνήμης Ἁγίων Ἀποστόλων

Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τοὺς Δώδεκα Ἀποστόλους

Ἰούλιος

 TOP 

Ἰουλίου 1

Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς Ἀνάργυροι

Πέτρος Ὅσιος

Δισχίλιοι Μάρτυρες

Μαυρίκιος Μάρτυς

Εἴκοσι πέντε Μάρτυρες

Βασίλειος Ὅσιος

Κωνσταντῖνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Λέων Ὅσιος

Ἰουλίου 2

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τιμίας Ἐσθῆτος Κατάθεσις

Ἰουβενάλιος Πατριάρχης

Κόϊντος Μάρτυς

Ἰουλίου 3

Ὑάκινθος Μάρτυς

Ἁνατόλιος Πατριάρχης

Θεόδοτος, Θεοδότη καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Μάρκος, Μωκιανὸς Μάρτυρες

Γεράσιμος ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Ὑπεραγίας Θεοτὸκου τῆς Γαλακτοτροφούσης Σύναξις

Φίλιππος Μητροπολίτης Μόσχας

Ἀνατόλιος Ὅσιος Ρῶσος

Ἰωακεὶμ ὁ Νέος Ὅσιος

Ἰουλίου 4

Ἀνδρέας Ἐπίσκοπος

Θεόδωρος Ἱερομάρτυς

Κυπρίλλα Μάρτυς

Ἀρόα καὶ Λουκία Μάρτυρες

Ἀσκληπιὰς ἡ Θαυματουργὸς

Θεόφιλος Ἱερομάρτυς

Μένιγνος Ὅσιος

Μάρθα Ὁσία

Θεόδοτος Μάρτυς

Δονᾶτος Ἐπίσκοπος

Ἰουλίου 5

Ἀθανάσιος Ὅσιος

Λαμπαδὸς Ὅσιος

Κυπριανὸς ὁ Νέος Ἱερομάρτυς

Σέργιος Ὅσιος Ρῶσος

Ἰουλίου 6

Σισώης ὁ Μέγας Ὅσιος

Λουκία καὶ Ρῆξος Μάρτυρες

Εἴκοσι τέσσαρες Μάρτυρες

Ἀστεῖος Ἐπίσκοπος Ἱερομάρτυς

Φιλήμων, Ἄρχιππος, Ὀνήσιμος Μάρτ.

Ἀπολλώνιος Μάρτυς

Ἀλεξανδρίων Μάρτυς

Ἐπίμαχος Μάρτυς

Ἰουλιανὴ ἡ Ρωσὶς

Ἰουλίου 7

Θωμᾶς Ὅσιος

Κυριακὴ Μεγαλομάρτυς

Εὐστάθιος Ἱερομάρτυς

Πολύκαρπος ὁ Νὲος Μάρτυς

Εὐάγγελος Μάρτυς

Περεγρῖνος, Λουκιανός, Πομπήϊος, Ἡσύχιος, Παππίας, Σατορνῖνος, Γερμανὸς Μάρτυρες

Ἰουλίου 8

Προκόπιος Μεγαλομάρτυς

Θεοδοσία Μάρτυς

Δώδεκα Γυναῖκες Μάρτυρες

Ἀντίοχος, Νικόστρατος Μάρτυρες

Ἀβδᾶς Μάρτυς

Θεόφιλος Ὅσιος ὁ Μυροβλήτης

Ἀναστάσιος Ἱερομάρτυς

Προκόπιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς

Ἰουλίου 9

Παγκράτιος Ἐπίσκοπος

Ἀνδρέας καὶ Πρόβος Μάρτυρες

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ναοῦ τοῦ ἐν τῇ Πηγῇ Ἐγκαίνια

Διονύσιος καὶ Μητροφάνης Ὅσιοι

Ἰουλίου 10

Τεσσαράκοντα πέντε Μάρτυρες οἱ ἐν Νικοπόλει

Βιάνωρ καὶ Σιλουανὸς Μάρτυρες

Ἀπολλώνιος Μάρτυς

Ὁσιομάρτυρες Μύριοι

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σύναξις

Ἀντώνιος ὁ Ἐσφιγμενίτης Ὅσιος

Ἰουλίου 11

Εὐφημία Μεγαλομάρτυς

Κινδέος Ἱερομάρτυς

Λέων Ὅσιος

Μαρκιανὸς Μάρτυς

Μαρτυροκλῆς Μάρτυς

Νικόδημος Ὅσιος

Νικόδημος ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Νεκτάριος ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Ἑλένη ἡ πρῴην Ὄλγα βασίλισσα

Ἰουλίου 12

Πρόκλος καὶ Ἱλάριος Μάρτυρες

Σεραπίων Μάρτυς

Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἡράκλειος, Φαῦστος καὶ Μηνᾶς Μάρτυρες

Μάμας Μάρτυς

Μιχαὴλ ὁ Μαλεΐνος Ὅσιος

Βερονίκη ἡ Αἱμορροοῦσα

Ἰουλίου 13

Γαβριὴλ τοῦ Ἀρχαγγέλου Σύναξις

Στέφανος ὁ Σαββαΐτης Ὅσιος

Γολινδοὺχ Μάρτυς

Σάρρα Ὁσία

Πατέρες οἱ εἰς τὰς ἑπτὰ Ἁγίας Οἰκουμενικὰς Συνόδους συνελθόντες

Ἰουλίου 14

Ἀκύλας Ἀπόστολος

Ἰοῦστος Μάρτυς

Ὀνήσιμος Ὅσιος ὁ Θαυματουργὸς

Ἰωσὴφ Ἀρχιεπίσκοπος Θεσ/νίκης

Ἀκύλας καὶ Ἱλάριος Μάρτυρες

Πέτρος ὁ Νέος Μάρτυς

Ἡράκλειος Μάρτυς

Νικόδημος Ὅσιος ὁ Ἀγιορείτης

Ἰουλίου 15

Κήρυκος καὶ Ἰουλίττα Μάρτυρες

Λολλιανὸς Μάρτυς

Ἀβούδιμος Μάρτυς

Βλαδίμηρος ὁ βασιλεὺς τῶν Ρώσων

Ματρώνης Ὁσίας εὕρεσις Τ. Κάρας

Ἰουλίου 16

Ἀθηνογένης Ἱερομάρτυς

Φαῦστος Μάρτυς

Ἀντίοχος Μάρτυς

Δέκα πέντε χιλιάδες Μάρτυρες οἱ ἐν Πισιδίᾳ

Γυναῖκες Μάρτυρες

Ἀθηνογένης Μάρτυς

Ἰουλίου 17

Μαρῖνα Μεγαλομάρτυς

Σπερᾶτος καὶ Βερονίκη Μάρτυρες

Εὐφράσιος Ἐπίσκοπος

Ἰουλίου 18

Αἰμιλιανὸς Μάρτυς

Παῦλος, Οὐαλεντῖνα καὶ Θεὴ Μάρτ.

Ὑάκινθος Μάρτυς

Μάρκελλος Μάρτυς

Δάσιος καὶ Μάρων Μάρτυρες

Παμβὼ Ὅσιος

Στέφανος Ἀρχιεπ. Κων/πόλεως

Ἰωάννης Μητροπ. Χαλκηδόνος

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐγκαίνια Ναοῦ ἐν τοῖς Καλλιστράτου

Ἰωάννης Ὅσιος Ρῶσος

Ἰουλίου 19

Δίος Ὅσιος

Μακρῖνα Ὁσία

Τέσσαρες Ἀσκηταὶ

Θεόδωρος Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης

Διοκλῆς Ὅσιος

Ἰουλίου 20

Ἠλίας ὁ Προφήτης

Στουδίου Ἱερὰς Μονῆς Ἐγκαίνια

Ἰουλίου 21

Ἰωάννης καὶ Συμεὼν ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς Ὅσιοι

Τρεῖς Μάρτυρες οἱ ἐν Μελιτηνῇ

Ἰοῦστος καὶ Ματθαῖος Μάρτυρες

Εὐγένιος Μάρτυς

Θεόδωρος καὶ Γεώργιος Μάρτυρες

Θεόφιλος, Τρόφιμος Μάρτυρες

Ἀκακίου Μάρτυρος Σύναξις

Ἐλευθερίου Μάρτυρος Σύναξις

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σύναξις

Ὀνούφριος Ὅσιος Ρῶσος

Παρθένιος Ἐπίσκοπος

Ἰουλίου 22

Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ

Μαρκέλλα Ὁσιομάρτυς

Ἰουλίου 23

Φωκᾶς Ἱερομάρτυς

Ἰεζεκιὴλ ὁ Προφήτης

Ἀπολλινάριος καὶ Βιτάλιος Ἱερομ.

Ἀπολλώνιος Ἱερομάρτυς

Μάρτυρες οἱ ὑπὸ Βουλγάρων τελειωθέντες

Ἑπτὰ Μάρτυρες οἱ ἐν Καρθαγένῃ

Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Σύναξις

Ἄννα Ὀσία

Ἰουλίου 24

Χριστῖνα Μεγαλομάρτυς

Καπίτων Μάρτυς

Ὑμέναιος Μάρτυς

Ἑρμογένης Μάρτυς

Θεόφιλος Νεομάρτυς

Ἀθανάσιος Νεομάρτυς

Ρωμανὸς καὶ Δαβὶδ Μάρτυρες

Ἰουλίου 25

Ἄννης Θεοπρομήτορος Κοίμησις

Πατέρες οἱ τῆς Ἁγίας Ε’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Ὀλυμπιὰς Ὀσία

Εὐπραξία Ὁσία

Σάκτος, Ματοῦρος, Ἄτταλος, Βλανδίνη Μάρτυρες

Μακάριος Ὅσιος Ρῶσος

Ἰουλίου 26

Ἑρμόλαος Ἱερομ. Ἕρμιππος, Ἑρμοκράτης Μάρτυρες

Παρασκευὴ Ὁσιομάρτυς

Ὡραιοζήλη Μάρτυς

Ἰγνάτιος Ὅσιος

Ἀππίων Μάρτυς

Ἱερουσαλὴμ Μάρτυς

Μιχαὴλ τοῦ Ἀρχαγγέλου Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ

Γαβριὴλ τοῦ Ἀρχαγγέλλου Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Σύναξις ἐν τῷ Πηγαδίῳ

Γερόντιος Ὅσιος

Ἰουλίου 27

Παντελεήμων Μεγαλομάρτυς

Τυφλὸς ὁ ἰαθεὶς ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Μάρτυς

Ἀνθοῦσα Ὁμολογήτρια

Ἑκατὸν πεντήκοντα τρεῖς Μάρτυρες

Μανουήλ Ὅσιος

Ἰουλίου 28

Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενᾶς Ἀπόστολοι

Εὐστάθιος Μάρτυς

Ἀκάκιος Μάρτυς

Δροσὶς Μάρτυς

Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου Ὁσία

Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ ἐν τοῖς Διακονῖσσοις

Παῦλος Ὅσιος

Χριστόδουλος Νεομάρτυς

Ἰουλίου 29

Καλλίνικος Μάρτυς

Μάμας Μάρτυς

Βασιλίσκος Μάρτυς

Κωνσταντῖνος Πατριάρχης

Πατήρ, Μήτηρ καὶ δύο Τέκνα Μάρτ.

Ἰωάννης ὁ Στρατιώτης

Βενιαμὶν καὶ Βήριος Μάρτυρες

Θεοδόσιος Νέος ὁ βασιλεὺς

Ἰουλίου 30

Σίλας, Σιλουανός, Ἐπαινετός, Κρήσκης, Ἀνδρόνικος Ἀπόστολοι

Ἰουλίττα Μάρτυς

Ἰουλίου 31

Εὐδόκιμος Δίκαιος

Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας

Δώδεκα Μάρτυρες

Βλαχερνῶν Ἱ. Ναοῦ Ἐγκαίνια

Τιμίου Σταυροῦ Προεὸρτια

Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου Ἀνακομιδὴ Λειψάνου

Ἰωακεὶμ ὁ Νέος Ὅσιος

Αὔγουστος

 TOP 

Αὐγούστου 1

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακκαβαῖοι Μάρ.

Οἱ Ἅγιοι Ἑννέα Μάρ. οἱ ἐν Πέργῃ

Ὁ Ἅγιος Πάπας ὁ νέος

Ἐλεάζαρ, Κήρυκος, Θεόδωρος, Πολύευκτος Μάρτυρες

Μήνης, Μηναῖος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς

Ἐλέσα Ὁσιομάρτυς

Τιμόθεος Ἐπίσκοπος

Αὐγούστου 2

Στέφανος ὁ Πρωτομάρτυς (Ἀνακομιδὴ Λειψάνου)

Εὕρεσις λειψάνων τῶν Ἁγ. Μαρτ. Μαξίμου, Δάδα, Κυντιλλιανοῦ

Ἐγκαίνια Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Φωκᾶς Μάρτυς

Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς

Βασίλειος ὁ διὰ Χριστὸν σαλός Ρῶσος

Αὐγούστου 3

Δαλμάτος, Φαῦστος, Ἰσαάκιος Ὅσ.

Στέφανος Πάπας Ἱερομάρτυς

Ἰωάννης Ὁμολογητὴς

Σαλώμη ἡ Μυροφόρος

Θεοκλητὼ Ὁσία

Ἀντώνιος Ὅσιος Θαυμ. Ρῶσος

Αὐγούστου 4

Οἱ Ἑπτὰ Παῖδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ

Εὐδοκία Ὁσιομάρτυς

Θαθουὴλ Μάρτυς

Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Παντοκράτορος

Αὐγούστου 5

Εὐσίγνιος Μάρτυς

Καττίδιος, Καττιδιανὸς Μάρτυρες

Νόννα Ἁγία

Σόλεβ Μάρτυς

Φάβιος Ἱερομάρτυς

Αὐγούστου 6

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Λόγος Α’

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Λόγος Β’

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Λόγος Γ’

Ὀπτασία Σοφιανῆς

Αὐγούστου 7

Δομέτιος Ὁσιομάρτυς

Ὤρ Ὅσιος

Οἱ Ὅσιοι Μύριοι Ἀσκ. οἱ Θηβαῖοι

Ποταμία Ὁσία

Νάρκισσος Πατρ. Ἱερομάρτυς

Ἀστέριος Ἱερομάρτυς

Ὑπερέχιος Ὅσιος

Σῴζων Ἅγιος

Θεοδόσιος Ὅσιος ὁ νέος

Δομέτιος Ὅσιος

Νικάνωρ Ὅσιος

Ποιμὴν Ὅσιος Ρῶσος

Αὐγούστου 8

Αἰμιλιανὸς Ἐπίσκ. Ὁμολογητὴς

Μύρων Ἐπίσκοπος θαυματουργὸς

Θεοδόσιος Ὅσιος

Ἑλευθέριος, Λεωνίδας καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Δέκα Ὅσιοι καὶ Ἀσκηταὶ

Οἱ Ἅγιοι Δύο Μάρτυρες

Στυράκιος Μάρτυς

Ἀνάμνησις Ἑγκαινίων Ἱ.Μ. Ἁγίων Ἀποστόλων κλπ.

Τριαντάφυλλος Νεομάρτυς

Ἀναστάσιος Νεομάρτυς

Γρηγόριος Ὅσιος Ρῶσος

Αὐγούστου 9

Ματθίας Ἀπόστολος

Ἰουλιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Δέκα Μάρτυρες

Ἀντωνῖνος Μάρτυς

Ψόης Ὅσιος

Ἀνάμνησις εὑρέσεως τῆς ἀχειροποιήτου καὶ σεβ. Εἰκ. τοῦ Κυρίου

Αὐγούστου 10

Λαυρέντιος Ἀρχιδιάκονος, Ξύστος Πάπας Ρώμης καὶ Ἱππόλυτος Μάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Ἥρων ὁ φιλόσοφος

Οἱ Ἅγιοι ἓξ Μάρτυρες οἱ ἐν Βιζύῃ

Αὐγούστου 11

Εὖπλος Μεγαλομάρτυς

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐλεούσης

Διήγησις περὶ τῆς ἀχειροποιήτου Εἰκόνος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Νεόφυτος, Ζήνων, Γάϊος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Πασσαρίων Ὅσιος

Νήφων Πατριάρχης Κων]πόλεως

Θαῦμα Ἁγίου Σπυρίδωνος

Βασίλειος, Θεόδωρος Ὅσιοι Ρῶσοι

Αὐγούστου 12

Φώτιος, Ἀνίκητος, Μάρτυρες

Παλάμων Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Δώδεκα Μάρτυρες

Κάστωρ Ὅσιος

Πάμφιλος, Καπίτων Μάρτυρες

Σέργιος, Στέφανος Ὅσιοι

Αὐγούστου 13

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Μαξίμου Ὁμολογητοῦ

Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα

Σέριδος, Δωρόθεος, Δοσίθεος Ὅσ.

Εἰρήνη ἡ βασίλισσα

Κορωνᾶτος Μάρτυς

Αὐγούστου 14

Μιχαίας Προφήτης

Μάρκελλος Ἱερομάρτυς

Ἀνακομιδὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Οὐρσίκιος Μάρτυς

Λούκιος Μάρτυς

Συμεὼν Νεομάρτυς

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ὁσίου Θεοδοσίου Ρώσου

Αὐγούστου 15

Ἡ σεβασμία Μετάστασις τῆς Θεοτόκου

Ἡ σεβασμία Μετάστασις τῆς Θεοτόκου, Λόγος Α’

Ἡ σεβασμία Μετάστασις τῆς Θεοτόκου, Λόγος Β’

Ἡ σεβασμία Μετάστασις τῆς Θεοτόκου, Λόγος Γ’

Ἀνάμνησις Θαύματος ἥττης Ἀγαρηνῶν

Αὐγούστου 16

Διομήδης Μάρτυς

Χαιρήμων Ὅσιος

Ἀλκιβιάδης Μάρτυς

Οἱ Τριάκοντα τρεῖς Μάρτυρες

Τὸ Ἅγιον Μανδήλιον

Ἐξάντλησις καὶ ἀνάδοσις ἁγιασμοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς

Μνήμη φοβερᾶς ἀπειλῆς σεισμοῦ

Νεῖλος ὁ Ἐρικούσιος Ὅσιος

Νικόδημος ὁ νέος Ὁσιομάρτυς

Γεράσιμος ὁ νέος Ὅσιος

Σταμάτιος ὁ Νεομάρτυς

Ἀπόστολος ὁ νέος Μεγαλομάρτυς

Εὕρεσις λειψάνων Ἀγίων Μαρτύρων τῶν ἐν Μεγάροις

Τιμόθεος Ἀρχιεπίσκοπος Εὐρίπου

Αὐγούστου 17

Μύρων Μάρτυς

Στράτων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Παῦλος, Ἰουλιανή Μάρτυρες

Θύρσος καὶ οἱ συν αὐτῷ Μάρτυρες

Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου ἐν τοῖς Ἁρματίου

Δημήτριος ὁ νέος Ὁσιομάρτυς

Ἀλύπιος Ὅσιος Ρῶσος

Αὐγούστου 18

Φλῶρος, Λαῦρος Μάρτυρες

Πενήτων ἡ Πληθὺς Μάρτυρες

Ἕρμος, Σεραπίων, Πολύαινος Μ.

Ἱουλιανὴ Μάρτυς

Λέων Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Τέσσαρες Ὅσ. Ἀσκηταὶ

Γεώργιος, Ἰωάννης Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως

Βαρνάβας, Σωφρόνιος, Χριστοφόρος Ὅσιοι

Σωφρόνιος Ὅσιος ὁ ἐν ἌΘῳ

Αὐγούστου 19

Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης Μεγ.

Τιμόθεος, Ἀγάπιος, Θέκλα Μάρτ.

Εὐτυχιανός, Στρατήγιος Μάρτ.

Θεοφάνης ὁ νέος Ὅσιος

Αὐγούστου 20

Σαμουὴλ Προφήτης

Οἱ Ἅγιοι Τριάκοντα ἑπτὰ Μάρτ.

Σεβῆρος, Μέμνων Μάρτυρες

Φωτεινὴ Μάρτυς

Λούκιος

Ἡλιόδωρος, Δοσᾶς Μάρτυρες

Ἀβράμιος Ἀρχιμανδρίτης Σμολένσκης Ρῶσος

Αὐγούστου 21

Θαδδαῖος Ἀπὸστολος

Βάσσα καὶ τὰ τεκνα αὐτῆς Μάρτ.

Αὐγούστου 22

Ἀγαθόνικος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μ.

Ἀνθοῦσα, Ἀθανάσιος καὶ δύο οἰκέται Μάρτυρες

Εἰρηναῖος, Ὄρ, Ὄροψις Μάρτ.

Σύναξις Θεοτόκου ἐν Πυρσῷ

Αὐγούστου 23

Λοῦππος Μάρτυς

Εἰρηναῖος Ἐπίσκ. Σιρμίου Ἱερομ.

Εἰρηναῖος Ἐπίσκ. Λουγδούνου Ἰερ.

Καλλίνικος Πατρ. Κων/πόλεως

Οἱ Ἅγ. Τριάκοντα ὀκτὼ Μάρτ.

Νικόλαος Ὅσιος

Αὐγούστου 24

Εὐτυχὴς Ἱερομάρτυς

Τατίων Μάρτυς

Γεώργιος ὁ Λημνιώτης Ὁμολογ.

Κοσμᾶς Ἱεραπ. καὶ Ἱερομάρτυς

Ἀνακομιδὴ λειψ. Ἁγ. Διονυσίου

Αὐγούστου 25

Βαρθολομαῖος Ἀπόστολος ἐπάνοδος λειψάνου

Τῖτος Ἀπόστολος

Ἑπιφάνιος, Ἰωάννης Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως

Μηνᾶς Πατριάρχης Κων/πόλεως

Αὐγούστου 26

Ἀδριανός, Ναταλία Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Εἴκοσι τρεῖς Μάρτυρες

Ἀττικός, Σισίνιος Μάρτυρες

Ἰβιστίων Ὅσιος

Ἀδριανὸς Μάρτυς

Τιθόης Ὅσιος

Ἰωάσαφ Ὅσιος βασιλεὺς Ἰνδιῶν

Αὐγούστου 27

Ποιμὴν Ὅσιος

Λιβέριος Πάπας Ὁμολογητὴς

Ὅσιος Ἐπίσκοπος Κορδούης

Βάπτισις Αἰθίοπος ὑπὸ Φιλίππου

Ἀνθοῦσα ἡ νέα Μάρτυς

Φανούριος Μεγαλομάρτυς

Αὐγούστου 28

Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοψ Ὅσιος

Διομήδης, Λαυρέντιος Μάρτυρες

Ἐζεκίας ὁ δίκαιος, ὁ βασιλεὺς

Ἄννα ἡ Ἁγία Θυγάτηρ Φανουὴλ

Οἱ Ἅγιοι Τριάκοντα τρεῖς Μάρτ.

Αὐγούστου 29

Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἀποτομὴ Τιμίας Κεφαλῆς αὐτοῦ

Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής Λόγος Α’

Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής Λόγος Β’

Θεοδώρᾳ ἡ ἐν Θεσ/νίκῃ Ὁσία

Ἁρκάδιος Ἐπ. Ἀρσινόης

Ἰωσὴφ ὁ Ἡγιασμένος

Αὐγούστου 30

Ἀλέξανδρος, Ἰωάννης καὶ Παῦλος Πατριάρχαι Κων/πόλεως

Φαντῖνος ὁ Θαυματουργὸς Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Ἕξ Μ. οἱ ἐν Μελιτινῇ

Σαρματᾶς Ὅσιος

Βρυαίνη Ὁσία

Οἱ Ἅγιοι Δεκαὲξ Μάρτυρες

Εὐλάλιος Ἰεράρχης

Φῆλιξ Μάρτυς

Φουρτουνιανὸς Μάρτυς

Σεπτιμῖνος, Ἰανουάριος Μάρτ.

Αὐγούστου 31

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου

Ἀνακαίνισις Ἱεροῦ Ναοῦ Θεοτόκου ἐν τῷ Νεωρίῳ

Οἱ Ἅγιοι Τέσσαρες οἱ ἐκ Πέργης Μ.

Μηνᾶς, Φαῦστος, Ἀνδρέας, Ἠράκλειος Μάρτυρες

Φιλέορτος, Διάδοχος Μάρτυρες

Αἱ Ἅγιαι Ἑπτὰ Παρθένοι αἱ Γαζαῖαι Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Τριακόσιοι ἑξήκοντα ἓξ Μάρτυρες

Σεπτέμβριος

 TOP 

Πρόλογος Σεπτεμβρίου

Σεπτεμβρίου 1

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου Λόγος Α’

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου Λόγος Β’

Συμεὼν ὁ Στυλίτης

Μάρθα, Εὐανθία Ὅσιαι

Ἰησοῦς υἱὸς Ναυῆ

Ἀμμοὺν Διάκονος καὶ αἱ σὺν αὐτῷ Παρθένοι

Θαῦμα τῆς Θεοτόκου ἐν τῇ Μονῇ τῶν Μιασηνῶν

Εὔοδος, Καλλίστη, Ἑρμογένης Μάρ.

Ἐμπρησμὸς ὁ μέγας, μνήμη

Μελέτιος Ὅσιος

Νικόλαος Ὅσιος

Ἀγγελῆς Νεομάρτυς

Σεπτεμβρίου 2

Μάμας Μάρτυς

Ἰωάννης ὁ Νηστευτὴς

Διομήδης Μάρτυς

Ἰουλιανός, Φίλιππος, Εὐτυχιανός, Ἠσύχιος, Λεωνίδης, Εὐτύχιος, καὶ Φιλάδελφος Μάρτυρες

Μελάνιππος, Παρθαγάπη Μάρτυρες

Ἐλεάζαρ καὶ Φινεὲς οἱ Ἱερεῖς

Ἀειθαλᾶς, Ἀμμὼν Μάρτυρες

Σεπτεμβρίου 3

Ἄνθιμος Ἱερομάρτυς

Θεόκτιστος Ὅσιος

Ζήνων Μάρτυς

Βασίλισσα Ἁγία

Χαρίτων, Ἀρχοντίων Μάρτυρες

Κωνσταντῖνος ὁ νέος βασιλεὺς Ἁγ.

Ἀριφτίων Ἱερομάρτυς

Πολύδωρος Νεομάρτυς

Σεπτεμβρίου 4

Βαβύλας Ἱερομάρτυς

Βαβύλας Μάρτυς

Μωϋσῆς ὁ Προφήτης

Ἑρμιόνη Ἁγία

Θεότιμος, Θεόδουλος Μάρτυρες

Πετρώνιος Ἅγιος

Χαριτίνη Μάρτυς

Σάρβηλος Μάρτυς

Κεντυρίων, Θεόδωρος, Ἀμμιανός, Ἰουλιανὸς Μάρτυρες

Θαθουήλ, Βεβαία Μάρτυρες

Τρεῖς χιλιάδες ἑξακόσιοι εἴκοσιν ὀκτὼ Μάρτυρες

Σεπτεμβρίου 5

Ζαχαρίας ὁ Προφήτης

Ἀβδαῖος Ἱερομάρτυς

Μέδιμνος, Οὐρβανός, Θεόδωρος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Ἱερομάρτυρες

Πέτρος Ἀπόστολος, ὁ ἐν Ἀθήρᾳ

Σεπτεμβρίου 6

Μιχαὴλ Ἀρχιστρατήγου θαῦμα

Εὐδόξιος, Ρωμύλος, Ζήνων, Μακάριος Μάρτυρες

Οἱ χίλιοι ἑκατὸν τέσσαρες στρατιῶται Μάρτυρες

Καλοδότη Μάρτυς

Φαῦστος, Μακάριος, Ἀνδρέας Μάρτυρες

Βίβος Ὁσιομάρτυς

Κυριακός, Διονύσιος, Ἀνδρέας, Ἀνδροπελαγία, Θὲκλα, Θεόκτιστος Μάρτυρες

Κυριακός, Σαραπάβων Μάρτυρες

Ἐγκαίνια Ἱ.Ν. Ὑπερ. Θεοτόκου

Σεπτεμβρίου 7

Σώζων Μάρτυς

Εὔοδος, Ὀνησιφόρος Ἀπόστολοι

Εὐψύχιος Μάρτυς

Λουκᾶς Ὅσιος

Ἰωάννης Ἀρχιεπίσκοπος Ρῶσος

Σεπτεμβρίου 8

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Λόγος Α’

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Λόγος Β’

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Λόγος Γ’

Ροῦφος, Ρουφιανὸς Μάρτυρες

Σεβῆρος, Ἀρτεμίδωρος Μάρτυρες

Διήγησις περὶ ἀγάπης

Ἀθανάσιος Νεομάρτυς

Σωφρόνιος Ἐπίσκοπος

Σεπτεμβρίου 9

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα Θεοπάτορες

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα Θεοπάτορες Ἐγκώμιον

Σεβηριανὸς Μεγαλομάρτυς

Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητὴς

Ἡ Ἁγία καὶ Οἰκουμ. Γ’ Σύνοδος

Χαρίτων Μάρτυς

Ἰωσὴφ Ὅσιος, Ρῶσος

Σεπτεμβρίου 10

Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα Μάρτυρες

Βαρυψαβᾶς Μάρτυς

Πέτρος Ἐπίσκοπος

Πουλχερία ἡ βασίλισσα, Ἁγία

Ἀπελλῆς, Λουκᾶς, Κλήμης Ἀπ.

Ἴα Μάρτυς

Σεπτεμβρίου 11

Θεοδώρα Ὁσία

Εὐφρόσυνος Ὅσιος

Διόδωρος, Διομήδης καὶ Δίδυμος Μάρ.

Ἴα Μάρτυς

Δημήτριος, Εὐανθία, Δημητριανὸς Μάρ.

Ανακομιδὴ λειψάνων Σεργίου καὶ Γερμανοῦ Ρώσων

Σεπτεμβρίου 12

Αὐτόνομος Ἱερομάρτυς

Κουρνοῦτος Ἱερομάρτυς

Θεόδωρος Ἱερομάρτυς

Ἰουλιανὸς Μάρτυς

Μακεδόνιος, Θεόδουλος, Τατιανὸς Μ.

Δανιὴλ Ὅσιος

Ὠκεανὸς Μάρτυς

Σεπτεμβρίου 13

Ἐγκαίνια Ἱ Ν. Ἁγίας Ἀναστάσεως

Κορνήλιος ὁ Ἑκατόνταρχος Μάρτ.

Στράτων Μάρτυς

Κρονίδης, Λεόντιος, Σεραπίων, Γορδιανός, Σέλευκος, Μακρόβιος Μάρτ.

Οὐαλλέριος Μάρτυς

Λουκιανός, Ζωτικός, Ἠλεί Μάρτυρες

Πέτρος Ὅσιος

Ἱερόθεος ὁ Νέος, Ὅσιος

Σεπτεμβρίου 14

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Λόγος Α’

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Λόγος Β’

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Λόγος Γ’

Κοίμησις Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Πλακίλλα ἡ βασίλισσα, Ἁγία

Ἡ Ἁγία καὶ Οἰκουμενικὴ ΣΤ’ Σύνοδος

Πάπας Μάρτυς

Θεοκλῆς, Βαλεριανὸς Μάρτυρες

Μακάριος Ὁσιομάρτυς

Σεπτεμβρίου 15

Νικήτας Μάρτυς

Οἱ ἀθλήσαντες σὺν τῷ Ἁγίῳ Νικήτᾳ Μάρτυρες

Πορφύριος Μάρτυς

Φιλόθεος Ὅσιος

Ἀκάκιος Ἐπίσκοπος

Μάξιμος Μάρτυς

Δύο Κόραι Μάρτυρες

Ἡ εὕρεσις τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου

Βησσαρίων Α’ καὶ Βησσαρίων Β’ Ἀρχιεπίσκοποι Λαρίσης

Γεράσιμος ὁ Νέος, Ὅσιος

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Σεπτεμβρίου 16

Εὐφημία Μεγαλομάρτυς

Μελιτινὴ Μάρτυς

Σεπτεμβρίου 17

Σοφία, Πίστις, Ἐλπίς, Ἀγάπη Μάρτ.

Ἀγαθόκλεια Μάρτυς

Μάξιμος, Θεόδοτος, Ἀσκληπιοδότη Μάρτυρες

Λουκία, Γεμινιανὸς Ἅγιοι

Θεοδότη Μάρτυς

Χαραλάμπης, Παντολέων Μάρτυρες

Πηλεύς, Νεῖλος Ἱερομάρτυρες

Πατερμούθιος, Ἠλίας Μάρτ.

Οἱ Ἅγιοι ἑκατὸν Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι πεντήκοντα Μάρτυρες

Ἡρακλείδης, Μύρων Ἱερομάρτυρες

Ἀναστάσιος Ὅσιος

Σεπτεμβρίου 18

Εὐμένιος Ἐπίσκοπος

Σοφία, Εἰρήνη Μάρτυρες

Ἀριάδνη Μάρτυς

Κάστωρ Μάρτυς

Ρωμύλος Ὅσιος

Σεπτεμβρίου 19

Τρόφιμος, Σαββάτιος, Δορυμέδων Μάρ.

Σεπτεμβρίου 20

Εὐστάθιος καὶ ἡ Συνοδεία αὐτοῦ Μάρ.

Ὑπάτιος Ἐπίσκοπος, Ἀνδρέας Πρεσβ. Ὁμολογηταὶ

Μαρτῖνος Πάπας, Μάξιμος Ὁμολογητής, Ἀναστάσιοι Δύο, Θεόδωρος Εὐπρέπιος Ὁμολογηταὶ

Ἀρτεμίδωρος, Θαλὸς Μάρτυρες

Μελέτιος Ἐπίσκοπος

Ἰωάννης Ὁσιομ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεσσαράκοντα Μάρτυρες

Ἰωάννης Ὅσιος

Ἱλαρίων ὁ Νέος, Ὁσιομάρτυς

Σεπτεμβρίου 21

Κοδρᾶτος Ἀπόστολος

Ἰωνᾶς ὁ Προφήτης

Ἰωνᾶς Ὅσιος ὁ Σαββαΐτης

Εὐσέβιος Μάρτυς

Εὐσέβιος, Νέσταβος, Ζήνων Μάρτ.

Ἰσάκιος Ἐπίσκοπος

Πρίσκος Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ἕξ Μάρτυρες

Δημήτριος Μητροπολίτης Ρῶσος

Σεπτεμβρίου 22

Φωκᾶς Ἱερομάρτυς

Φωκᾶς ὁ κηπουρὸς Μάρτυς

Ἰσαάκ, Μαρτῖνος Μάρτυρες

Κοσμᾶς ὁ Ζωγραφίτης, Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Εἴκοσιν ἕξ Ζωγραφῖται Ὁσιομάρτυρες

Σεπτεμβρίου 23

Ἡ Σύλληψις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Ἀνδρέας Μάρτυς

Ἰωάννης, Πέτρος, Ἀντώνιος Μάρτ.

Ραΐς, Μάρτυς

Ξανθίππη, Πολυξένη, Ὅσιαι

Νικόλαος Νεομάρτυς

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Σεπτεμβρίου 24

Θέκλα ἡ Πρωτομάρτυς

Κόπρις Ὅσιος

Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα

Σεπτεμβρίου 25

Εὐφροσύνη Ὁσία

Παφνούτιος Ὅσιος

Παφνούτιος Ὁσιομάρτυς

Ανάμνησις μεγάλου σεισμοῦ καὶ ἁρπαγὴ Παιδὸς εἰς ἀέρα

Παῦλος, Τάττα καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν Σαβινιανός, Μάξιμος, Ροῦφος καὶ Εὐγένιος Μάρτυρες

Σέργιος Ὅσιος, Ρῶσος

Σεπτεμβρίου 26

Ἰωάννης Εὐαγγελιστὴς καὶ Θεολόγος

Αἱ Περίοδοι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Πέντε Παρθένοι Μονάστριαι Μάρ.

Χήρα Μάρτυς

Γεδεών, Δίκαιος

Σεπτεμβρίου 27

Καλλίστρατος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Ἐπίχαρις Μάρτυς

Ἰγνάτιος, Ὅσιος

Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Ζήνων Ἀπ.

Φιλήμων Ἐπίσκ. Φουρτουνιανὸς Μάρτ.

Γαϊανὴ Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Δέκα πέντε Μάρτυρες

Ἀκυλῖνα Νεομάρτυς

Σαββάτιος Ὅσιος, Ρῶσος

Σεπτεμβρίου 28

Χαρίτων Ὅσιος, Ὁμολογητὴς

Βαροὺχ Προφήτης

Μᾶρκος, Ἀλέξανδρος, Ἀλφειός, Ζώσιμος, Νίκων, Νέων, Ἡλιόδωρος κ.λ.π. Μάρτυρες

Εὐστάθιος ὁ Ρωμαῖος, Μάρτυς

Ἀλέξανδρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, Μάρτ.

Σεπτεμβρίου 29

Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς Ὅσιος

Οἱ ἐν Παλαιστίνῃ Ἑκατὸν Πεντήκοντα Μάρτυρες

Τρύφων, Τρόφιμος, Δορυμέδων, Μάρ.

Πετρωνία Μάρτυς

Γουδελία Μάρτυς

Γοβδελαᾶς Μάρτυς

Δάδας, Κασδόος, Κασδόα, Μάρτ.

Σεπτεμβρίου 30

Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Ἀρμενίας Ἰερ.

Ριψιμία, Γαϊνὴ καὶ αἱ σὺν αὐταῖς Μάρ.

Οἱ Ἅγιοι Ἑβδομήκοντα, Μάρτ.

Αἱ Ἅγιαι Δύο Ὀσιομάρτ.

Στρατόνικος Μάρτυς

Μαρδόνιος Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Χίλιοι Μάρτ.

Γρηγόριος Ὅσιος Ρῶσος

Μιχαὴλ Ἐπίσκοπος Θαυματ. Ρῶσος

Ὀκτώβριος

 TOP 

Ὀκτωβρίου 1

Ἀνανίας Ἀπόστολος

Ρωμανὸς ὁ Ποιητὴς

Μιχαὴλ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ὁσιομ.

Δομνῖνος Μάρτυς

Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης Ὅσιος

Γρηγόριος ὁ Δομέστικος Ὅσιος

Ἡ Ἁγία Σκέπη

Ἀνάμνησις θαύμ. Γοργοϋπηκόου

Σάββας Ὅσιος Ρῶσος

Ὀκτωβρίου 2

Κυπριανὸς Ἱερομ. καὶ Ἰουστῖνα Μάρτυς

Δάμαρις Ἁγία

Θεόφιλος Ὁμολογητὴς

Θεόδωρος Μεγαλομάρτυς

Χατζῆ-Γεώργιος Νεομάρτυς

Ὀκτωβρίου 3

Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης Ἱερομ.

Ρουστικὸς καὶ Ἐλευθέριος Μάρτ.

Θεόκτιστος Μάρτυς

Διονύσιος Ἱερομ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Θεαγένης, Θεότεκνος Μάρτυρες

Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης Ἐπίσκοπος

Ὀκτωβρίου 4

Ἱερόθεος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν

Πέτρος Ἱερομάρτυς

Δομνῖνα καὶ αἱ Θυγατέρες αὐτῆς Μ.

Αὔδακτος καὶ Καλλισθένη Μάρτ.

Ἀμμοὺν ὁ Αἰγύπτιος Ὅσιος

Φαῦστος, Γάϊος, Εὐσέβιος, Χαιρήμων Μάρτυρες

Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστὴς Ὅσιος

Γουρίας, Βαρσανούφιος Ὅσιοι Ρῶσοι

Ὀκτωβρίου 5

Χαριτίνη Μάρτυς

Μαμέλχθα Μάρτυς

Ὀπτασία Κοσμᾶ Μοναχοῦ

Εὐδόκιμος ὁ Νεοφανὴς Ὅσιος

Μεθοδία Ὁσία

Πέτρος, Ἀλέξιος, Ἰωνᾶς Μητροπολῖται Ρῶσοι

Ὀκτωβρίου 6

Θωμᾶς Ἀπόστολος

Ἐρωτηῒς Μάρτυς

Κενδὲας Ὅσιος

Μακάριος Ὁσιομάρτυς

Ὀκτωβρίου 7

Σέργιος, Βάκχος Μάρτυρες

Ἰουλιανός, Καισάριος Ἱερομάρτ.

Λεόντιος, Εὐσέβιος, Φῆλιξ Μάρτ.

Πολυχρόνιος Ἱερομάρτυς

Οἱ Ἐνενήκοντα Ἐννέα Πατέρες Ὅσ.

Σέργιος Ὅσιος Ρῶσος

Ὀκτωβρίου 8

Πελαγία Ὁσία

Πελαγία Ἁγία

Ταϊσία Ὁσία

Ἰγνάτιος ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Ὀκτωβρίου 9

Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου Ἀπόστ.

Ἀνδρόνικος καὶ Ἀθανασία Ὁσ.

Ποπλία ἡ Ὁμολογήτρια Ὁσία

Πέτρος ὁ ἀπὸ στρατιωτῶν Ὅσιος

Ἀβραὰμ καὶ Λὼτ οἱ Δίκαιοι

Ὀκτωβρίου 10

Εὐλάμπιος καὶ Εὐλαμπία Μάρτ.

Οἱ Ἅγιοι Διακόσιοι Μάρτυρες

Βασιανὸς Ὅσιος

Θεόφιλος ὁ Ὁμολογητὴς

Ὀκτωβρίου 11

Φίλιππος Ἀπόστολος

Ζηναῒς καὶ Φιλονίλλα

Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς Ἐπίσκοπος

Νεκτάριος Πατριάρχης Κων/πόλεως

Ἀρσάκιος, Σισίνιος Πατριάρχης Κων/πόλεως

Ἡ Ἁγία Ζ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος

Ὀκτωβρίου 12

Πρόβος, Τάραχος, Ἀνδρόνικος Μ.

Δομνῖνα, Ἀναστασία Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Ἑβδομήκοντα Μάρτυρες

Θεόδοτος Ἐπίσκοπος

Μαλφεθᾶ, Ἀνθία Μάρτυρες

Ἰουβεντῖνος, Μάξιμος Μάρτυρες

Ἰάσων Ἐπίσκοπος

Ἀνδρόμαχος, Διόδωρος Μάρτυρες

Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Θεοσέβιος Ὅσιος

Ὀκτωβρίου 13

Κάρπος, Πάπυλος, Ἀγαθόδωρος, Ἀγαθονίκη Μάρτυρες

Φλωρέντιος Μάρτυς

Διόσκορος Μάρτυς

Νικήτας ὁ Ὁμολογητὴς

Βενιαμὶν Ἱερομάρτυς

Ἀντίγονος Μάρτυς

Χρυσῆ Νεομάρτυς

Ὀκτωβρίου 14

Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος, Κέλσιος Μάρτυρες

Κοσμᾶς ὁ Ποιητὴς Ὅσιος

Σιλβανὸς Ἱερομάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες

Πέτρος Μάρτυς

Παρασκευὴ ἡ Νέα Ὁσία

Θαῦμα Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἰγνάτιος Ἐπίσκοπος

Νικόλαος ὁ Ἁπλοῦς Ὅσ. Ρῶσος

Ὀκτωβρίου 15

Λουκιανὸς Ἱερομάρτυς

Σαβῖνος, Βάρσος Ἐπίσκοποι

Διήγησις ἀθλήσεως Μοναχοῦ

Εὐθύμιος ὁ Νέος Ὅσιος

Ὀκτωβρίου 16

Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος Μάρτ.

Οἱ σὺν τῷ Ἁγίῳ Λογγίνῳ ἀναιρεθέντες Μάρτυρες

Λεόντιος, Δομέτιος, Τερέντιος, Δομνῖνος Μάρτυρες

Μαλὸς Ὅσιος

Ὀκτωβρίου 17

Ὠσηὲ Προφήτης

Ἀνδρέας ὁ ἐν Κρίσει Ὁσιομάρτυς

Λαζάρου ἀνακομιδὴ λειψάνων

Κατάθεσις λειψάνου Ἁγ. Λαζάρου

Κοσμᾶς, Δαμιανός, Λεόντιος, Ἄνθιμος, Εὐπρέπιος Μάρτυρες

Ὀκτωβρίου 18

Λουκᾶς Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής

Μαρῖνος ὁ Γέρων Μάρτυς

Ἰουλιανὸς Ὅσιος

Οἱ Τεσσαράκοντα Παῖδες Μάρτυρες

Μνάσων Ἐπίσκοπος

Γαβριήλ, Κυρμιδώλης Νεομάρτ.

Συμεών, Θεόδωρος, Εὐφροσύνη Ὅσιοι

Ὀκτωβρίου 19

Ἰωὴλ Προφήτης

Οὔαρος Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ἕξ Ὁσιομάρτυρες

Κλεοπάτρα Ὁσία

Σαδὼθ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Λεόντιος ὁ Φιλόσοφος Ἅγιος

Φῆλιξ, Εὐσέβιος Ἱερομάρτυρες

Ἰωάννης ὁ ἐν τῷ Ρίλᾳ Ὅσιος

Ὀκτωβρίου 20

Ἀρτέμιος Μεγαλομάρτυς

Ἐβόρης, Ἐνόης Μάρτυρες

Ματρῶνα ἡ Χιοπολῖτις Ὁσία

Γεράσιμος ὁ Νέος Ὅσιος

Ζεβινᾶς, Γερμανός, Νικηφόρος, Ἀντώνιος Μάρτυρες

Μαναθὼ Μάρτυς

Ὀκτωβρίου 21

Ἱλαρίων ὁ μέγας Ὅσιος

Γάϊος, Δάσιος, Ζωτικὸς Μάρτυρες

Φιλόθεος ὁ ἐν Ἄθῳ Ὅσιος

Ἀνδρέας, Στέφανος, Παῦλος, Πέτρος Μάρτυρες

Ζαχαρίας Ὁσιομάρτυς

Θεοδότη Μάρτ. Σωκράτης Ἱερομ.

Εὐκράτης Ὁσιομάρτυς

Βαροὺχ Ὅσιος

Ἄζης Μάρτυς

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ὁσίου Χριστοδούλου

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἱλαρίωνος Ἐπισκόπου Ρώσου

Ὀκτωβρίου 22

Ἀβέρκιος Ἐπίσκοπος

Ἀλέξανδρος, Ἐπίσκοπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ

Ζαχαρίας Μάρτυς

Ροῦφος, Λὼτ Ὅσιοι

Ὀκτωβρίου 23

Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος

Ἰγνάτιος Πατριάρχης

Νικηφόρος Ὅσιος

Μακάριος ὁ Ρωμαῖος Ὅσιος

Πετρώνιος Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Δύο Παῖδες Μάρτυρες

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἁγίου Ἰακώβου Ρώσου

Ὀκτωβρίου 24

Ἀρέθας Μεγαλομ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ

Γυνὴ καὶ τὸ Βρέφος αὐτῆς Μάρτυρες

Σεβαστιανὴ Μάρτυς

Μᾶρκος, Σωτήριχος, Οὐαλεντῖνος Μάρτυρες

Ἀκάκιος Ἱερομάρτυς

Νέρδων Μάρτυς

Ἀρέθας Ὅσιος Ρῶσος

Ὀκτωβρίου 25

Μαρκιανός, Μαρτύριος Μάρτυρες

Ἀναστάσιος Μάρτυς

Οὐαλερῖνος Μάρτυς

Οὐαλέριος, Χρυσάφιος Μάρτυρες

Σαβῖνος Μάρτυς

Ταβιθὰ Ἁγία

Γεώργιος Ἐπίσκοπος

Οὔαρος, Παππίας, Διόδωρος, Κλαυδιανὸς Μάρτυρες

Φαῦστος, Βασίλειος, Λουκιανὸς Μάρτ.

Νικηφόρος, Στέφανος Μάρτυρες

Φιλάδελφος, Πολύκαρπος Ἅγιοι

Μακάριος Ἐπίσκοπος Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Δύο Μάρτυρες

Ὀκτωβρίου 26

Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυς

Μεταφορὰ Εἰκόνος Ἁγίου Δημητρίου εἰς Κων/πολιν

Ἀρτεμίδωρος, Βασίλειος Μάρτυρες

Λεπτῖνα, Γλύκων Μάρτυρες

Ἀνάμνησις τοῦ μεγάλου σεισμοῦ

Ἰωάσαφ ὁ Νέος Ὁσιομάρτυς

Ὀκτωβρίου 27

Νέστωρ Μάρτυς

Καπετωλῖνα, Ἐρωτηΐς Μάρτυρες

Κυριακὸς Πατριάρχης

Πρόκλα Ἁγία

Διήγησις περὶ τῶν Ἱβήρων

Νέστωρ Ὅσιος Ρῶσος

Ὀκτωβρίου 28

Τερέντιος, Νεονίλλα καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν Μάρτυρες

Στέφανος ὁ Σαββαΐτης Ἐπίσκοπος

Τερέντιος. Ἀφρικανός, Μάξιμος, Πομπήϊος καὶ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Φιρμιλιανὸς Ἐπίσκοπος, Μελχίων Πρεσβύτερος

Φεβρωνία Ἁγία

Κυριακὸς Ἱερομάρτυς

Ἄννα Μάρτυς

Ἀθανάσιος Πατριάρχης

Ἀγγελῆς, Μανουήλ, Γεώργιος, Νικόλαος Νεομάρτυρες

Ἀρσένιος Ἐπίσκοπος Σερβίας

Ὀκτωβρίου 29

Ἀναστασία ἡ Ρωμαία Ὁσιομάρτυς

Ἀβράμιος Ὅσιος καὶ Μαρία ἡ ἀνεψιὰ αὐτοῦ

Κύριλλος, Μίνης, Μιναῖος Μάρτυρες

Σάββας ὁ Στρατηλάτης Μάρτυς

Ἄννα Ὁσία

Μελιτινὴ Μάρτυς

Ἀθανάσιος Ἱερομάρτυς

Τιμόθεος Ὁσιομάρτυς

Ἀβράμιος Ὅσιος Ρῶσος

Ὀκτωβρίου 30

Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία Μάρτυρες

Μαρκιανὸς Ἱερομάρτυς

Ἀλέξανδρος, Κρονίων, Ἰουλιανός, Μακάριος Μάρτυρες

Εὐτροπία Μάρτυς

Κλεώπας Ἀπόστολ. Ἰωσὴφ Πατριάρχ.

Ἀστέριος, Κλαύδιος, Νέων, Νεονίλλα Μάρτυρες

Τέρτιος, Μᾶρκος, Ἰοῦστος, Ἀρτεμᾶς Ἀπόστολοι

Οἱ Ἅγιοι Ἐννέα Μάρτυρες

Μανουὴλ Μάρτυς

Δομέτιος Μάρτυς

Δήμιος τις Μάρτυς

Ὀκτωβρίου 31

Στάχυς, Ἀπελλῆς, Ἀμπλίας, Οὐρβανός, Νάρκισσος, Ἀριστόβουλος Ἀπόστολοι

Ἐπίμαχος Μάρτυς

Ἀνώνυμος τις Ὁμολογητὴς

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Μυνδονίας

Στέφανος, Βαρνάβας, Τρόφιμος, Δορυμέδων, Κοσμᾶς, Δαμιανός, Σάββας, Βάσσης, Ἀβράμιος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Παῖς Μάρτυς

Αἱ Ἅγιαι Δώδεκα Κόραι Μάρτυρες

Σέλευκος, Στρατονίκη Μάρτυρες

Γορδιανός, Ἐπίμαχος Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι τρεῖς Μάρτυρες

Νικόλαος Νεομάρτυς

Σπυρίδων, Νικόδημος Ὅσιοι Ρῶσοι

Νοέμβριος

 TOP 

Νοεμβρίου 1

Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς Ἀνάργυροι

Κυρίαινα, Ἰουλιανὴ Μάρτυρες

Καισάριος, Δάσιος κ.λ.π. Μάρτ.

Ἰωάννης, Ἰάκωβος Ἱερομάρτυρες

Ἐρμινίγγελδος Μάρτυς

Κυπριανός, Ἰουλιανὴ Μάρτυρες

Ἰάκωβος Ὁσιομ. καὶ σὺν αὐτῷ Μαρτ.

Δαβὶδ Ὅσιος

Νοεμβρίου 2

Ἀκίνδυνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Οἱ ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς Μαρτ.

Εὐδόξιος, Ἀγάπιος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Κυριακή, Δομνίνα, Δόμνα Μάρτ.

Μαρκιανὸς Ὅσιος

Νοεμβρίου 3

Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσήφ, Ἀειθαλᾶς Μάρτ.

Ἀνακομ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου Μάρτ.

Ἀκεψιμᾶς Ὅσιος

Ἀχεμενίδης Ὁμολονητὴς

Θεόδωρος Ὁμολονητὴς

Δάσιος, Σεβῆρος, Ἀνδρωνᾶς. Θεολόγος, Θεοδότη Μάρτυρες

Ἠλίας Ὅσιος

Οἱ Ἐννέα Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι εἰκοσιοκτὼ Μάρτυρες

Γεώργιος ὁ νέος Ἱερομάρτυς

Νοεμβρίου 4

Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας Ὅσιος

Νίκανδρος, Ἑρμαῖος Ἱερομάρ.

Πορφύριος Μάρτυς

Διήγησις εἰς τὸν Θρῆνον τοῦ Προφήτου Ἱερεμίου

Ἰωάννης ὁ Βατάτζης Ἅγιος

Νοεμβρίου 5

Γαλακτίων, Ἐπιστήμη Μάρτ.

Ἑρμᾶς, Πατρόβας, Λίνος, Γάϊος Φιλόλογος Ἀπόστολοι

Δομνῖνος Μάρτυς

Τιμόθεος, Θεόφιλος, Θεότιμος Μάρτ.

Δωρόθεος Ἱερομάρτυς

Εὐψύχιος, Καρτέριος Μάρτυρες

Σιλβανός, Πάμφιλος Μάρτυρες

Γρηγόριος Πάπας, Ἀλεξ. Ὁμολογ.

Κάστωρ, Ἀγαθάγγελος Μάρτυρες

Ἰωνᾶς Ἀρχιεπίσκοπος, Ρῶσος

Νοεμβρίου 6

Παῦλος Ἱερομάρτυς καὶ Ὁμολογ.

Μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρωπίας κατενεχθείσης κόνεως

Λουκᾶς Ὅσιος

Νίκανδρος Μάρτυς

Παῦλος ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς

Βαρλαάμ, Λουκᾶς Ὅσιοι Ρῶσοι

Νοεμβρίου 7

Ἱέρων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Μελάσιππος, Κασσῖνα, Ἀντώνιος Μάρτυρες

Αὔκτων, Ταυρίων, Θεσ/νίκη Μάρτ.

Ἀθηνόδωρος Μάρτυς

Γρηγόριος Ἅγιος

Ἀλέξανδρος Μάρτυς

Λάζαρος ὁ Γαλλησιώτης Ὅσιος

Νοεμβρίου 8

Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ

Νοεμβρίου 9

Ὁνησιφόρος, Πορφύριος Μάρτ.

Ματρῶνα Ὁσία

Θεοκτίστη Ὁσία

Εὐστολία, Σωσιπάτρα Ὅσιαι

Συμεὼν ὁ Μεταφραστὴς Ὅσιος

Ἀντώνιος Μάρτυς

Χριστόφορος, Μαῦρα Μάρτυρες

Ναρσῆς, Ἀρτέμων Μάρτυρες

Ἰωάννης ὁ Κολοβὸς Ὅσιος

Ἑλλάδιος Ὅσιος

Εὐθύμιος, Νεόφυτος Ὅσιοι

Νεκτάριος Μητροπολίτης Ὅσιος

Νικηφόρος Ὅσιος Ρῶσος

Νοεμβρίου 10

Ὀλυμπᾶς, Ροδίων, Ἔραστος, Σωσίπατρος, Κουάρτος Ἀπόστολοι

Ὀρέστης Μάρτυς

Θεοστήρικτος Ὅσιος

Νόννος Ἅγιος

Μαρτῖνος Ἐπίσκοπος

Μίλος Ἱερομάρτυς

Καλλιόπιος Μάρτυς

Νίρος, Ὡρίων Μάρτ.

Νοεμβρίου 11

Μηνᾶς Μεγαλομάρτυς

Βίκτωρ Μεγαλομάρτυς

Βικέντιος Ἱερομάρτυς

Στεφανὶς Μάρτυς

Θεόδωρος ὁ Στουδίτης Ὁμολογητὴς

Μάξιμος ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς Ρῶσ.

Νοεμβρίου 12

Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων Ἀρχ. Ἀλεξ.

Νεῖλος Ὅσιος

Νεῖλος ὁ Μυροβλήτης Ὅσιος

Μαρτῖνος Ἐπίσκοπος

Ἀχιὰ Προφήτης

Ἀρσάκιος Μάρτυς

Μαρτῖνος Ἐπίσκοπος

Ἀντώνιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Λέων Πατριάρχης Κων/λεως

Σάββας Νεομάρτυς

Νικόλαος Νεομάρτυς

Νοεμβρίου 13

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Δαμασκηνὸς ὁ νέος Ὁσιομάρτυς

Νοεμβρίου 14

Φίλιππος Ἀπόστολος

Γρηγόριος Ἀρχιεπ. ὁ Παλαμᾶς

Κωνσταντῖνος Νεομάρτυς

Νοεμβρίου 15

Γ ουρίας, Σαμωνᾶς, Ἄβιβος Μάρτ.

Κυντίων Ἐπίσκοπος

Ἰουστῖνος, Θεοδώρα Ἅγιοι βασιλεῖς

Ἐλπίδιος, Μάρκελλος, Εὐστόχιος Μάρτυρες

Δημήτριος Μάρτυς

Νοεμβρίου 16

Ματθαῖος Ἀπ. καὶ Εὐαγγελιστὴς

Νοεμβρίου 17

Γρηγόριος Ἐπ. ὁ Θαυματουργὸς

Λάζαρος Ὅσιος

Ζαχαρίας, Ἰωάννης Ἅγιοι

Λογγῖνος Ὅσιος

Γεννάδιος, Μάξιμος Πατρ. Κωνστ.

Γ εννάδιος Ὅσιος

Ἰουστῖνος Ὅσιος

Νίκων Ὅσιος Ρῶσος

Νοεμβρίου 18

Πλάτων Μάρτυς

Ρωμανός Μάρτυς

Νήπιον Μάρτυς

Ρωμανὸς Μάρτυς

Ζακχαῖος, Ἀλφαῖος Μάρτυρες

Ἀναστάσιος Νεομάρτυς

Νοεμβρίου 19

Ἀβδιοὺ Προφήτης

Βαρλαὰμ Μάρτυς

Ἅζης Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ἑκατὸν Πεντήκοντα στρατιῶται Μάρτυρες

Γυνὴ καὶ Θυγάτηρ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Δώδεκα στρατιῶται Μάρτ.

Ἀγάπιος Μάρτυς

Ἡλιόδωρος Μάρτυς

Ἄνθιμος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Βαρλαὰμ Ὅσιος Ρῶσος

Νοεμβρίου 20

Γρηγόριος ὁ Δεκαπολίτης Ὅσιος

Πρόκλος Πατριάρχης Κων/λεως

Δάσιος Μάρτυς

Νιρσᾶς, Ἰωσὴφ καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Ἰσάκιος, Ἰωάννης, Σαβώριος Μάρτ.

Γεϊθαζὲτ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Θέκλα, Βαουθά, Δεναχὶς Μάρτ.

Εὐστάθιος, Θεσπέσιος, Ἀνατόλιος Μάρτυρες

Θεόκτιστος Ὁμολογητὴς

Νοεμβρίου 21

Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Νοεμβρίου 22

Φιλήμων, Ἄρχιππος, Ὀνήσιμος, Ἀπφία Ἀπόστολοι

Κικιλία, Βαλλεριανός, Τιβούρτιος Μάρτυρες

Μάξιμος Μάρτυς

Μάρκος, Στέφανος, Μᾶρκος Μάρτ.

Προκόπιος Μάρτυς

Μὲνιγνος Μάρτυς

Ἀββᾶς Ὅσιος

Κάλλιστος Ὅσιος

Χριστόφορος, Εὐφημία Μάρτυρες

Θαλλελαῖος, Ἄνθιμος Μάρτυρες

Θαδδαῖος Ἀγαπίων, Ἀγάπιος Μάρτυρες

Σισίνιος Ἱερομάρτυς

Κλήμης Ἐπίσκ. Βουλγαρίας

Μιχαὴλ ὁ δοὺξ Ἅγιος Ρῶσος

Νοεμβρίου 23

Ἀμφιλόχιος Ἐπίσκοπος

Γρηγόριος ὁ Ἀκραγαντίνων Ἐπ.

Σισίνιος Ὁμολογητὴς

Ἰσχυρίων Ἐπίσκοπος

Ἕλενος Ἐπίσκοπος

Διήγησις ὀπτασίας Ἰωάννου τινὸς

Μητροφάνης Ἀλέξανδρος Ἅγιοι Ρῶσοι

Νοεμβρίου 24

Κλήμης ὁ Ρώμης Ἱερομάρτυς

Πέτρος ὁ Ἀλεξανδρείας Ἱερομάρτυς

Μάλχος Μάρτυς

Καρίων Ὅσιος

Ἑρμογένης Ἐπίσκοπος

Φιλούμενος, Χριστοφόρος Μάρτ.

Εὐγένιος Μάρτυς

Προκόπιος, Χριστόφορος Μάρτ.

Ἀλέξανδρος Μάρτυς

Γρηγόριος Ὅσιος

Χρυσόγονος Μάρτυς

Μάρκος Ὅσιος

Θεόδωρος Μάρτυς

Μερκούριος Μάρτυς Ρῶσος

Νοεμβρίου 25

Αἰκατερῖνα Μεγαλομάρτυς

Οἱ Ἑκατὸν Πεντήκοντα Ρήτορες Μ.

Ἡ Ἁγία Βασίλισσα ἡ τοῦ Μαξεντίου γυνὴ Μάρτυς

Πορφυρίων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μὰρτ.

Μερκούριος Μεγαλομάρτυς

Πέτρος ὁ Ἡσυχαστὴς Ὅσιος

Οἱ Ἅγιοι Ἑξακόσιοι Ἑβδομήκοντα Μάρτυρες

Νοεμβρίου 26

Ἀλύπιος Ὅσιος

Στυλιανὸς Ὅσιος

Ἀκάκιος Ὅσιος

Ἰάκωβος ὁ Ἀναχωρητὴς Ὅσιος

Νίκων ὁ Μετανοεῖτε Ὅσιος

Σίλος Ἐπίσκοπος

Ἐγκαίνια Ἁγίου Γεωργίου

Γεώργιος ὁ Χῖος Νεομάρτυς

Ἰννοκέντιος Ἐπίσκοπος Ρῶσος

Νοεμβρίου 27

Ἰάκωβος ὁ Πέρσης Μεγαλομ.

Πινούφριος Ὅσιος

Ναθαναὴλ Ὅσιος

Ἰάκωβος Ἐπίσκοπος Ρῶσος

Νοεμβρίου 28

Στέφανος ὁ Νέος Ὁμολογητὴς

Ἀνδρέας Ὁμολογητὴς

Πέτρος Ὁμολογητὴς

Ἄννα Ὁσιομάρτυς

Οἱ σὺν τῷ Στεφάνῳ Ἅγιοι Μάρτ.

Εἰρήναρχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Τιμόθεος Ἱερομὰρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες

Νοεμβρίου 29

Παράμονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Φιλούμενος Μάρτυς

Νικόλαος Ἀρχιεπίσκοπος Ἅγιος

Ἰωάννης Ἱερομάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Ἓξ Μάρτυρες

Οὐρβανὸς Ἐπίσκοπος

Διονύσιος Ἐπίσκοπος

Παγκόσμιος Ὅσιος

Πιτυροῦν Ὅσιος

Οὐαλερῖνος Μάρτυς

Φαῖδρος Μάρτυς

Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Ρῶσος

Νοεμβρίου 30

Ἀνδρέας Ἀπόστολος ὁ Πρωτόκλ.

Φρουμέντιος Ἀρχιεπίσκοπος

Δεκέμβριος

 TOP 

Δεκεμβρίου 1

Ναοὺμ Προφήτης

Ἀντώνιος ὁ Νέος, Ὅσιος

Ὀνήσιμος Ἀρχιεπίσκοπος

Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων Ἅγιος

Ἀνανίας Μάρτυς

Ἀνανίας, Σολόχων Ἀρχιεπίσκοποι

Δεκεμβρίου 2

Ἀββακοὺμ Προφήτης

Ἰωάννης, Ἡρακλαίμων, Ἀνδρέας Θεόφιλος Ὅσιοι

Σολομὼν Ἀρχιεπίσκοπος

Μυρόπη Μάρτυς

Ἄβιβος ὁ Νέος Μάρτυς

Κύριλλος ὁ Φιλεώτης Ὅσιος

Ἀθανάσιος Ὅσιος Ρῶσος

Δεκεμβρίου 3

Σοφονίας Προφήτης

Θεόδωρος Ἱερομάρτυς

Θεόδουλος ὁ Κύπριος Ὅσιος

Θεόδουλος Ὅσιος

Ἰωάννης ὁ Ἡσυχαστὴς Ἐπίσκοπος

Ἀγάπιος, Σέλευκος, Μάμας Μάρτυρες

Γαβριὴλ Ἱερομάρτυς

Ἀγγελῆς Νεομάρτυς

Δεκεμβρίου 4

Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς Ὅσιος

Ἰωάννης Πολυβότης Ὅσιος

Ἰουλιανὴ Μάρτυς

Χριστὸδουλος, Χριστοδούλη Μάρτυρες

Σεραφεὶμ ὁ Νέος, Ἱερομάρτυς

Δεκεμβρίου 5

Σάββας ὁ Ἡγιασμένος, Ὅσιος

Ἀναστάσιος Μάρτυς

Γράτος Ὅσιος, Διογένης Μάρτυς

Ἀβέρκιος Μάρτυς, Νόνος Ὅσιος

Νεκτάριος Ὅσιος

Φιλόθεος ὁ Καρεώτης Ὅσιος

Οἱ τοὺς Λατινόφρονας ἐλέγξαντες Ὅσιοι

Δεκεμβρίου 6

Νικόλαος ὁ θαυματουργὸς Ἀρχιεπ.

Ἡ φοβερὰ ἀπειλὴ τοῦ σεισμοῦ

Νικόλαος Νεομάρτυς

Ἀντώνιος, Νεῖλος Ὅσιοι Ρῶσοι

Δεκεμβρίου 7

Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος

Ἀθηνόδωρος Μάρτυς

Νεόφυτος καὶ Δομέτιος Μάρτυρες

Ἰσίδωρος, Ἀκεψιμᾶς, Λέων Μάρτυρες

Ἀμμοῦν Ὅσιος

Γάϊος, Γαϊανὸς Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Τριακόσιοι Μάρτυρες

Οἱ ἐν τῷ Ναῷ ὑμνοῦντες τὸν Θεὸν Μ.

Οἱ Ἅγιοι δύο Ἱερεῖς, Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι ἑξήκοντα Ἱερεῖς, Μάρτυρες

Ἡ ἐν τῇ Ρώμῃ ἔνδοξος γυνή, Μάρτυς

Ἰγνάτιος Ὅσιος

Παῦλος ὁ Ὑποτακτικός, Ὅσιος

Πρίσκος, Μαρτῖνος, Νικόλαος Μάρτ.

Ἐγκαίνια Ἱ. Ναοῦ Ὑπερ. Θεοτόκου

Γρηγόριος Ὅσιος

Ἰωάννης ὁ Νηστευτὴς Ὅσιος

Δεκεμβρίου 8

Πατάπιος Ὅσιος

Σωσθένης, Ἀπολλώς, Κηφᾶς, Τυχικός, Καῖσαρ, Ἐπαφρόδιτος Ἀπόστολοι

Σωφρόνιος Ὅσιος

Δεκεμβρίου 9

Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης

Ἄννα Προφῆτις

Στέφανος Ὅσιος

Σωσίθεος, Ναρσῆς, Ἰσαὰκ Μάρτυρες

Δεκεμβρίου 10

Μηνᾶς, Ἑρμογένης, Εὔγραφος Μάρτ.

Γέμελλος Μάρτυς

Θωμᾶς Ὅσιος

Θεὸτεκνος Ἱερομάρτυς

Μαριανός, Εὐγὲνιος Μάρτυρες

Δεκεμβρίου 11

Δανιὴλ ὁ Στυλίτης, Ὅσιος

Λουκᾶς ὁ Νέος Στυλίτης, Ὅσιος

Ἀειθαλᾶς, Ἀκεψέης Μάρτυρες

Μεῖραξ Μάρτυς

Βαρσαβᾶς Μάρτυς

Τερέντιος, Βικέντιος, Αἰμιλιανός, Βεβαία Μάρτυρες

Λεόντιος Ὅσιος

Νίκων Ὅσιος Ρῶσος

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Προπατόρων

Δεκεμβρίου 12

Σπυρίδων ὁ Θαυματουργὸς Ἐπίσκοπος

Συνετὸς Μάρτυς

Ἀλέξανδρος Ἱερομάρτυς

Ἀμωναθᾶς, Ἄνθος Ὅσιοι

Ἰωάννης ὁ Μητροπολίτης Ζιχνῶν Ὅσ.

Δεκεμβρίου 13

Εὐστράτιος, Αὐξέντιος, Εὐγένιος, Μαρδάριος, Ὀρέστης Μάρτυρες

Λουκία Μάρτυς

Ἄρης Ὅσιος

Ἀρσένιος ὁ ἐν τῷ Λάτρῳ Ὅσιος

Γαβριὴλ Ἱερομάρτυς

Δεκεμβρίου 14

Θύρσος, Λεύκιος, Καλλίνικος Μάρτ.

Φιλήμων, Ἀπολλώνιος, Ἀρριανὸς Μ.

Ἡ φοβερὰ ἀπειλὴ τοῦ σεισμοῦ

Δεκεμβρίου 15

Ἐλευθέριος Ἱερομάρτυς

Ἀνθία Μάρτυς

Κορέμων Μάρτυς

Οἱ Δύο Δήμιοι Μάρτυρες

Ἐλευθέριος ὁ Κουβικουλάριος Μάρτυς

Σωσάννα Ὁσιομάρτυς

Βάκχος Μάρτυς

Παῦλος ὁ Νέος Ὅσιος

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Χειροτονία

Στέφανος Ἀρχιεπίσκοπος Ρῶσος

Δεκεμβρίου 16

Ἁγγαῖος Προφήτης

Μαρῖνος Μάρτυς

Πρόμος, Ἱλάριος Μάρτυρες

Μέμνων Ἀρχιεπίσκοπος

Μόδεστος Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων, Ὅσ.

Ἐγκαίνια Ἱ. Ναοῦ Μάρτ. Χριστοφὸρου

Θεοφανὼ ἡ Βασίλισσα

Νικόλαος Πατριάρχης

Δεκεμβρίου 17

Δανιὴλ ὁ Προφ. καὶ οἱ Τρεῖς Παῖδες

Πατερμούθιος, Κόπρις, Ἀλέξανδρος Ὁσιομάρτυρες

Στέφανος (Δουναλὲ) Ὅσιος

Ἴακχος Μάρτυς

Διονύσιος ὁ Νέος, Ἀρχιεπίσκοπος

Νικήτας Μάρτυς

Δεκεμβρίου 18

Σεβαστιανὸς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτ.

Ζωὴ Μάρτυς

Τραγκυλῖνος, Κλαύδιος Μάρτυρες

Τιβούρτιος, Κάστουλος Μάρτυρες

Μάρκος, Μαρκελλῖνος Μάρτυρες

Εὐβίοτος Μάρτυς

Φλῶρος Ἐπίσκοπος

Φωκᾶς, Ἕρμυλος Μάρτυρες

Ζακχαῖος, Ἀλφειὸς Μάρτυρες

Σοφία θαυματουργὸς Ἁγία

Ἐγκαίνια Ἱ.Ν. Θεοτόκου ἐν Χαλκοπρατ.

Μιχαὴλ ὁ Σύγγελος, Ὅσιος

Μόδεστος Ἀρχ. Ἱεροσολύμων, Ἱερομ.

Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Ὑπόμνημα εἰς τὴν Κυριακὴν πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Δεκεμβρίου 19

Βονιφάτιος, Ἀγλαΐα Μάρτυρες

Ἠλίας, Πρόβος, Ἄρης Μάρτυρες

Τιμόθεος, Πολύευκτος Μάρτυρες

Εὐτύχιος, Θεσσαλονίκη καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς Μάρτυρες

Γρηγέντιος Ἐπίσκοπος Αἰθιοπίας

Τρύφων Μάρτυς

Ἠλίας Ὅσιος Ρῶσος

Δεκεμβρίου 20

Ἰγνάτιος Ἱερομάρτυς

Φιλογόνιος Πατριάρχης

Ἰωάννης Νεομάρτυς

Δεκεμβρίου 21

Ἰουλιανὴ Μάρτυς

Οἱ Ἅγιοι Πεντακόσιοι Μάρτυρες

Αἱ Ἅγιαι Ἑκατὸν Τριάκοντα Μάρτ.

Θεμιστοκλῆς Μάρτυς

Πέτρος Μητροπολίτης Ρῶσος, Ὅσιος

Δεκεμβρίου 22

Ἀναστασία Μεγαλομάρτυς

Χρυσόγονος Μάρτυς

Θεοδότη, Ζωΐλος Μάρτυρες

Τὰ Θυρανοίξια τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Τὸ Φωτοδρόμιον τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Εκκλησίας

Δεκεμβρίου 23

Οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες

Παῦλος Ἀρχιεπίσκοπος

Ναοὺμ ὁ θαυματουργὸς Ἱεροκήρυξ

Τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας Σοφίας

Σχίνων Μάρτυς

Δεκεμβρίου 24

Εὐγενία Ὁσιοπαρθενομάρτυς

Βασίλλα Μάρτυς

Φίλιππος Μάρτυς

Πρωτᾶς, Ὑάκινθος Μάρτυρες

Νικόλαος Ὅσιος

Ἀχαϊκὸς Μάρτυς

Ἀντίοχος Ὅσιος

Βιτιμίων, Ἀφροδίσιος Ὅσιοι

Ἀχμὲδ Νεομάρτυς

Δεκεμβρίου 25

Ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Λόγος Α’

Ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Λόγος Β’

Ἡ Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Λόγος Γ’

Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων

Ποιμένες οἱ θεασάμενοι τὸν Κύριον

Δεκεμβρίου 26

Ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ἡ ἐν Αἰγύπτῳ φυγὴ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εὐθύμιος ὁ Ὁμολογητὴς Ἐπίσκοπος

Κωνσταντῖνος Ὅσιος

Εὐάρεστος Ὅσιος

Κωνστάντιος Ἱερομάρτυς Ρῶσος

Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γὲννησιν

Δεκεμβρίου 27

Στέφανος Πρωτομάρτυς

Θεόδωρος ὁ Γραπτός, Ὅσιος

Θεόδωρος Ἀρχιεπίσκοπος Κων/λεως

Λουκᾶς ὁ Τριγλινὸς Ὅσιος

Μαυρίκιος Ἱερομ. καὶ οἱ σὺν αὐτῷ

Δεκεμβρίου 28

Οἱ Ἅγιοι Δισμύριοι οἱ ἐν Νικομηδείᾳ καέντες Μάρτυρες

Ἴνδης, Γοργόνιος, Πέτρος Μάρτυρες

Ζήνων, Μαρδόνιος. Δωρόθεος Μάρτυρες

Θεόφιλος, Μυγδόνιος Μάρτυρες

Γλυκέριος Ἱερομάρτυς

Δόμνα Μάρτυς

Σεκοῦνδος Μάρτυς

Βαβύλας Ὅσιος

Σίμων ὁ Μυροβλήτης Ὅσιος

Δεκεμβρίου 29

Τὰ Ἅγια Νήπια χιλιάδες ιδ’ Μάρτυρες

Μνήμη Πάντων τῶν Χριστιανῶν Μαρτ.

Μάρκελλος Ὅσιος

Θαδδαῖος Ὁμολογητής, Ὅσιος

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγῖων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Βενιαμίν, Ὅσιος

Ἀθηνόδωρος Ὅσιος

Γεώργιος Ἐπίσκοπος Νικομηδείας

Δεκεμβρίου 30

Ἀνυσία Ὁσιομάρτυς

Θεοδώρα Ὁσία

Φιλεταῖρος Μάρτυς

Οἱ διὰ τοῦ Ἁγίου Φιλεταίρου πιστεύσαντες Μάρτυρες

Λέων Ὅσιος

Γεδεὼν Νέος Ὁσιομάρτυς

Δεκεμβρίου 31

Μελάνη Ὁσία

Ζωτικὸς Ἅγιος

Γελάσιος Ὅσιος

Γάϊος Ὅσιος

Αἱ Ἅγιαι Δέκα Παρθένοι Μάρτυρες

Ὀλυμπιοδώρα, Μάρτυς

Βούσιρις, Μάρτυς

Νέμη, Γαυδέντιος Μάρτυρες

13

 TOP 

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

Ἑρμηνεία εἰς τὸ Εὐαγγέλιον

Ὁμιλία εἰς τὸ Εὐαγγέλιον

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου

Λόγος εἰς τὴν Παραβολὴν τοῦ Ἀσώτου

Σάββατον τῶν ψυχῶν

Λόγος εἰς κοιμηθέντας ἐν Χριστῶ ἀδελφοὺς

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

Ἑρμηνεία εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον

Ὁμιλία εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον

Λόγος περὶ τῆς Δευτ. Παρουσίας

Τρίτη τῆς Τυρινῆς Λόγος περὶ εὐχαριστίας

Τετάρτῃ τῆς Τυρινῆς Λόγος περὶ νηστείας

Πέμπτη τῆς Τυρινῆς Λόγος εἰς τὴν παρείσβασιν τῶν νηστειῶν καὶ εἰς τὸν 6ον ψαλμὸν

Παρασκευὴ τῆς Τυρινῆς Λόγος περὶ νηστειῶν

Λόγος περὶ τῶν ἁγίων νηστειῶν

Σάββατον τῆς Τυρινῆς

Λόγος εἰς Πατέρας τελειωθέντας

Λόγος ἕτερος εἰς Πατέρας τελειωθέντας

Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς

Λόγος εἰς τὴν ἐξορίαν τοῦ Ἀδὰμ

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Τυροφάγου

Διδασκαλία προτρεπτικὴ περὶ νηστείας

Πρῶτον Σάββατον τῶν Νηστειῶν

Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Θεόδωρον τὸν Τήρωνα

Ἐγκώμιον εἱς τὸν Ἅγιον Θεόδωρον τὸν Στρατηλάτην

Α’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὁρθοδοξίας

Διήγησις περὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων

Δίδαχὴ περὶ πίστεως

Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία εἰς τὴν Β’ Κυριακὴν

Γ’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν Προσκύνησις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Λόγος εἰς τὴν προσκύνησιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Ἑρμηνεία εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγὲλιον

Ὁμιλία εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον περὶ ψυχῆς

Δ’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς Κλίμακος

Διδαχὴ περὶ ἐξομολογήσεως

Πέμπτη τῆς Ε’ ἑβδομάδος, τοῦ Μ.Κανόνος

Σάββατον τῆς Ε’ ἑβδομάδος, τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

Ε’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

Διδαχὴ περὶ Παραδείσου

Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων, Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου

Λόγος εἰς τὴν Ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου

Κυριακὴ τῶν Βαΐων

Ἑρμηνεία εἰς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον

Διδαχὴ περὶ τῆς Ἱερᾶς Μεταλήψεως

Λόγος περὶ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων

Ἁγία καὶ Μεγάλη Δευτέρα

Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Δικαίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τρίτη

Λόγος εἰς τὴν παραβολὴν τῶν δέκα Παρθένων

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τετάρτη

Λόγος περὶ τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ

Ἁγία καὶ Μεγάλη Πέμπτη

Λόγος εἰς τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον κ.λ.π.

Λόγος εἰς τὸν Ἱερὸν Νιπτῆρα

Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευὴ

Λόγος εἰς τὰ Ἅγια Πάθη

Διδαχὴ εἰς τὸ Σωτήρων Πάθος

Ἅγιον καὶ Μέγα Σάββατον

Λόγος εἰς τὴν Θεόσωμον Ταφὴν τοῦ Κ.Η.Ι.Χ.

Λόγος ἕτερος εἰς τὴν Θεόσωμον Ταφὴν τοῦ Κ.Η.Ι.Χ.

14

 TOP 

Κυριακὴ τοῦ Ἁγίου Πάσχα

Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα

Ὁμιλία εἰς τὴν Τριήμερον Ἀνάστασιν

Λόγος κατηχητικὸς εἰς τὴν Ἀνάστασιν

Διδαχὴ εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Ἀναστάσεως

Λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα

Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τὴν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ

Ἕτερος πανηγυρικὸς εἰς τὴν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου Πᾳναγίας τῆς Πορταϊτίσσης

Ζωοδόχος Πηγὴ

Ὁμιλία εἰς τὴν Ζωοδόχον Πηγὴν

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ

Ἑρμηνεία εἰς τὸ Εὐαγγὲλιον

Ὁμιλία εἰς τὸ Εὐαγγὲλιον

Λόγος εἰς τὴν νέαν Κυρ. τοῦ Θωμᾶ

Παναγία ἡ Χρυσαφίτισσα

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων

Λόγος εἰς τὴν Κ. τῶν Μυροφόρων

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου

Λόγος εἰς τὴν Κ. τοῦ Παραλύτου

Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

Λόγος εἰς τὴν Μεσοπεντηκοστὴν

Λόγος ἕτερος εἰς τὴν Μεσοπεντηκοστὴν

Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος

Λόγος εἰς τὴν Κ. τῆς Σαμαρείτιδος

Λόγος ἕτερος εἰς τὴν Κ. τῆς Σαμαρείτιδος

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ

Λόγος εἰς τὴν Κυρ. τοῦ Τυφλοῦ

Ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα

Ἡ Εὕρεσις τῆς Εἰκόνος τῆς Ὑπαπαντῆς

Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως

Λόγος εἰς τὴν Ἀνάληψιν

Λόγος πανηγυρ. εἰς τὴν Ἀνάληψιν

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων

Λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων

Σάββατον τῶν κεκοιμημένων

Λόγος ἐπιτάφιος εἰς κοιμηθέντας

Λόγος ἕτερος ἐπιτάφιος εἰς κοιμηθέντας

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Ἑρμηνεία εἰς τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων

Ὁμιλία περὶ πίστεως

Λόγος πανηγυρικὸς εἰς τὴν Πεντηκοστὴν

Δευτὲρα μετὰ τὴν Πεντηκοστὴν

Λόγος περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων

Ἑρμηνεία εἰς τὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴν

Ὁμιλία

Λόγος εἰς τοὺς Ἁγίους Πάντας

Κυριακὴ τῶν ἐν Ἄθῳ Ὁσίων Πατέρων

Λόγος ἐγκωμιαστικὸς εἰς τοὺς ἐν Ἄθῳ Ὁσίους Πατέρας

Ἐπίλογος

Σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις

Συμπλῃρωματικὸν Παράρτημα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ

Λόγος εἰς τὴν Ἀνακομιδὴν τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Πανάγιον